Vem är närståendevårdare

En närståendevårdare tar hand om en familjemedlem eller en annan närstående som inte klarar sig själv i sitt dagliga liv.

En närståendevårdare är en person som tar hand om en familjemedlem eller någon annan närstående som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i vardagen. Hjälpen som ges av närståendevårdare tryggar den hjälpbehövandes möjlighet att bo i eget hem så länge som möjligt.

I Finland finns det totalt över 350 000 personer som har det huvudsakliga ansvaret för omsorgen av en närstående. Närståendevården berör människor i alla åldrar och i olika livsskeden. Det finns många distansnärståendevårdare som reser på helgerna för att hjälpa sina närstående och ser till att de klarar sig under den kommande veckan.

I lagen om stöd för närståendevård definieras närståendevårdaren snävare: närståendevårdaren är person som har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen och får stöd för närståendevård. Drygt 45 000 fick stöd för närståendevård år 2015.

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård kan sökas hos kommunen. Detta är en behovsprövad socialtjänst som kommunen kan bevilja inom gränserna för de anslag som reserverats för detta ändamål.

Stödet för närståendevård är en helhet som utgörs av följande:

  • arvode till närståendevårdaren
  • tjänster som tilldelas den vårdbehövande
  • stödtjänster till närståendevårdaren

I frågor som gäller närståendevård kan du ta kontakt med handikapp- eller äldreomsorgsservicen i din kommun.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023