Utvärdering av servicebehov och klientplan

Vid utvärdering av servicebehovet utreder man tillsammans vilket stöd och vilka tjänster den äldre personen behöver.

​ ​Om en äldre person har fått problem med att klara sig hemma kan han eller hon själv eller de närstående kontakta hemortens socialservicebyrå, seniorrådgivning eller en annan motsvarande enhet för servicehandledning. Äldre personer kan få en utvärdering av servicebehovet. Den som har fyllt 75 år har lagstadgad rätt därtill.

Vad är utvärdering av servicebehovet?

Utvärderingen av servicebehovet görs i regel i den äldre personens hem. Vid utvärderingen kan den äldre personen och vid behov en anhörig eller närstående tillsammans med en socialarbetare eller hälso- och sjukvårdspersonal diskutera vilket stöd och vilka tjänster som behövs. Vid utvärderingen ges dessutom handledning och rådgivning om tillgängliga tjänster och den äldre personens egna resurser och stödnät kartläggs.

Vid utvärderingen av servicebehovet utreds behovet av till exempel:

  • hemvård
  • stödtjänster för boende i hemmet
  • hjälpmedel
  • ändringsarbeten i bostaden
  • boendetjänster
  • stöd för närståendevård
  • utkomststöd
  • färdtjänst

I vissa fall kan också en separat utvärderingsperiod för hemvård ordnas med närmare utredningar om en persons funktionsförmåga, rehabiliteringsmöjligheter samt behovet av stöd och service.

Klientplan och servicebeslut

När servicebehovet har kartlagts görs i regel en klientplan eller en annan motsvarande plan såvitt det inte är uppenbart onödigt att göra upp en plan exempelvis på grund av personens ringa servicebehov.

Om klienten blir beviljad tjänster fattar kommunen/samkommunen alltid ett servicebeslut. I beslutet införs vilka social- och hälsovårdstjänster den äldre personen har beviljats.

Om den äldre personens funktionsförmåga och servicebehov senare klart förändras ska en ny klientplan uppgöras och ett nytt beslut fattas utan oskäligt dröjsmål.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023