Kommunal och privat hemvård

Denna sida beskriver vad hemvård är, hur den ansöks och hur avgifterna för den fastställs.

I de flesta kommuner har hemservice som baseras på socialvårdslagen och hemsjukvård som baseras på hälso- och sjukvårdslagen kombinerats till hemvård.

Servicen i hemmen utvecklas kontinuerligt som en del av social- och hälsovårdspolitikens mål. Målet är också att öka tillgången till hemservice.

Hemvården stöder möjligheten att klara sig hemma om funktionsförmågan är nedsatt så att den äldre har svårt att klä sig, äta, tvätta sig eller sköta medicineringen själv. I hemvården ingår också nödvändig sjukvård om det är besvärligt att utnyttja service utanför hemmet.

Hemvårdens mål är att främja en övergripande grundtrygghet, rehabilitering samt förmågan att klara sig i sitt dagliga liv. Hemvårdservicen ska stöda de äldres välfärd, hälsa och funktionsförmåga samt förmågan att klara sig själva och vara delaktiga.

Hemvården kan utökas med olika stödtjänster som beskrivs på föregående sida i Åldershuset.

Haitarin otsikkotaso2
För vem är hemvården avsedd?

Behovet av hemvård kan vara tillfälligt eller fortlöpande. Hemvårdsservice beviljas klienter som behöver vård och stöd för att klara av dagliga sysslor. Sådana är till exempel påklädning, avklädning, tvättning, wc-bestyr, medicinering samt åtgärder för personlig vård.

I grunderna för beviljande av hemvård finns det kommunspecifika skillnader som kommer att harmoniseras i och med sote-reformen.

Hur söker man hemvård?

När äldre personer upplever att det har blivit svårare att bo hemma kan de ta kontakt med hemortens socialbyrå, seniorrådgivning eller motsvarande enhet för servicehandledning. Äldre personer kan få en utvärdering av servicebehovet.

Hemvården kan också inledas under utvärderingsperioden när den äldre personens funktionsförmåga, resurser, styrkor samt behovet av stöd och service kartläggs närmare.

En anställd inom social- och hälsovården utvärderar klientens funktionsförmåga och behov av hemvårdsservice vid ett hembesök i samråd med klienten samt vid behov med en anhörig eller närstående.

När behov av hemvård konstateras

För hemvårdens klienter uppgörs i regel en individuell klient- eller serviceplan eller en annan motsvarande plan där det överenskoms tillsammans med klienten vid behov med en anhörig eller närstående vilka tjänster hemvården ska ge. När planen uppgörs utreds också möjligheterna att utnyttja privata tjänster samt de anhörigas eller närståendes möjligheter att hjälpa.

Vad kostar hemvården?

För tillfällig hemvård tas en besöksavgift. Månadsavgiften för hemvård bestäms av antalet tjänster, bruttoinkomsterna i klientens hem samt familjens storlek. Kostnader för kommunal hemvård berättigar inte till hushållsavdrag.

Privat hemvård

Det är också möjligt att köpa hemservice direkt av en privat tjänsteproducent. Servicen fås då precis när den behövs och för egna önskade behov. Kostnaderna kan avdras som hushållsavdrag i beskattningen.

Det är också viktigt att uppmärksamma om privata socialvårdstjänster eventuellt är momsfria.​

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023