Övrig hjälp från kommunen

På denna sida finns en kort beskrivning av vilka tjänster kommunen erbjuder utöver hemvård.

Den nedanstående förteckningen över tjänster som erbjuds av kommunen är ungefärlig. Mer information om tjänsterna och hur man ansöker om dem får du från socialservicebyrån, seniorrådgivningen eller en annan motsvarande enhet för servicehandledning i din kommun.

Haitarin otsikkotaso2
Tjänster som stöder rörelse

Med tilltagande ålder kan möjligheterna att uträtta ärenden själv utanför hemmet bli sämre på grund av nedsatt rörelseförmåga.

Kommunala tjänster som stöder rörelse kan till exempel vara servicebussar som är avsedda för alla kommuninvånare för att underlätta resor för ärenden. OM funktionsförmågan är nedsatt kan man också ansöka om färdtjänst, till exempel i form av taxi. Färdtjänst kan beviljas antingen med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Utdelning av förbrukningsartiklar

Boende i hemmet samt hemvården kan stödas genom att ge klienten remiss för kostnadsfria vårdinstrument och vårdtillbehör från utdelningen av förbrukningsartiklar. Syftet med dessa är att lindra vårdkostnader på grund av kroniska sjukdomar och främja vård i hemmet.

Hemsjukhus

Klienterna har möjlighet att få service från hemsjukhuset om de behöver sjukvård hemma. Läkaren skriver då en remiss för hemsjukhustjänster. Palliativ vård kan också ordnas i hemmet med stöd från hemsjukhuset och hemvården.

Korttidsvård

I korttidsvård ingår semesterplatser, intervallvård och rehabiliteringsperioder. Korttidsvård är tillfällig vård vars tidpunkt överenskoms på förhand och ett servicebeslut fattas alltid om den.

Semesterplatserna är avsedda främst närståendevårdens lagstadgade lediga dagar, som ett stöd för möjligheten att klara sig hemma och ett stöd för närståendevårdarens krafter samt för att förebygga behovet av permanent institutionsvård.

Intervallvården är avsedd som ett stöd för möjligheten att klara sig hemma och ett stöd för närståendevårdarens krafter samt för att förebygga behovet av permanent institutionsvård. Intervallvårdsperioderna är alltid regelbundna och återkommande och infaller växelvis med boendet i hemmet.

Rehabiliteringsperioderna är avsedda till exempel för rehabilitering efter en sjukhusperiod som stöd vid hemkomsten.

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering omfattar till exempel fysioterapi, talterapi, ergoterapi och hjälpmedelsservice.

Rehabilitering är begrundad när klienten behöver hjälp med att röra sig, klara av dagliga sysslor i hemmet eller till exempel med att träna dagliga sysslor. Syftet med rehabilitering är att förbättra klientens funktionsförmåga men också att minska klientens behov av service.

Rehabilitering är begrundad när klienten behöver hjälp med att röra sig, klara av dagliga sysslor i hemmet eller till exempel med att träna dagliga sysslor. Syftet med rehabilitering är att förbättra klientens funktionsförmåga men också att minska klientens behov av service.

Klientplanen utvärderas med regelbundna mellanrum och/eller efter behov​

Förmåner för veteraner och krigsinvalider

För veteraner och krigsinvalider finns det olika förmåner och tjänster med kommunspecifika skillnader. En veteranförmån är veteranrehabilitering. Veteranernas välfärd främjas också på andra sätt med statliga anslag.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023