Serviceboende och effektiverat serviceboende

Serviceboende och effektiverat serviceboende är boendealternativ när äldre personer inte klarar sig i hemmet med den hjälp de får där.

Den lättaste formen av omsorgsboende är vanligt serviceboende. I vanligt serviceboende klarar sig personer som inte behöver omfattande dygnetruntomsorg. Den som har serviceboende behöver dock en lämplig bostad samt vård och omsorg.

Effektiverat serviceboende är däremot avsett för äldre personer som behöver mycket vård och omsorg dygnet runt. Enheter för effektiverat serviceboende har personal på plats och service ordnas dygnet runt efter behov.

Serviceboende och effektiverat serviceboende är boendetjänster och öppenvård i enlighet med socialvårdslagen.

Kommunen kan ordna serviceboende som egen verksamhet, med hjälp av servicesedlar eller köpa tjänsten av organisationer eller privata tjänsteproducenter. Med servicesedel avses att kommunen förbinder sig att betala en del av serviceavgiften om klienten ansöker om serviceboende via kommunen och köper tjänsten av en privat tjänsteproducent.

Ett serviceboende kan också vara kortvarigt om det behövs till exempel under en närståendevårdares lagstadgade lediga dagar, om närståendevårdaren blir akut sjuk eller av rehabiliteringsskäl. En i förväg överenskommen vårdperiod kallas korttidsvård eller intervallvård.

Haitarin otsikkotaso2
Vad är serviceboende?

I serviceboende bor den äldre personen antingen i sin egen bostad eller i sitt rum i ett servicehus där det också finns andra äldre personer. I ett servicehus finns det också gemensamma utrymmen för alla klienter och gemensamma aktiviteter. För servicebostaden betalas hyra enligt hyresavtal och för tjänsterna betalas klientavgifter.

Serviceboende och effektiverat serviceboende är boendetjänster och öppenvård i enlighet med socialvårdslagen. En servicebostad kan inredas med egna möbler och ägodelar.

Vem får en servicebostad?

När det inte är tryggt att bo hemma med stöd av omfattande hemvårdstjänster kan ett lämpligt alternativ för den äldre vara vårdboende. Skäl till att den äldre inte klarar sig hemma kan vara försämrat minne, nedsatt fysisk funktionsförmåga eller en bostad som inte är hindersfri.

Det är viktigt att hemvårdsklienterna och deras närstående diskuterar med det egna hemvårdsteamet om möjligheten att klara sig hemma. Olika risksituationer som har inträffat i hemmet kan vara oroväckande, till exempel att den äldre går vilse, faller eller kan orsaka eldsvådor. Ansökan om kommunalt vårdboende sker officiellt genom kontakt till kommunens socialväsende.

Kommunerna har kriterier för hur mycket funktionsförmågan ska vara nedsatt för att det ska vara möjligt att få en vårdplats. För den som har svårt att klara sig hemma görs en utvärdering av servicebehovet och vårdplatserna anvisas de behövande enligt angelägenhetsgrad. För dem som behöver och ansöker om en vårdplats i egen kommun kan väntetiden enligt lagen uppgå till högst tre månader.

Kommunerna har multiprofessionella SAP- och SAS-team med yrkesutbildade inom vård, rehabilitering och äldreomsorg, vanligen också en läkare. Förkortningen SAP kommer från orden Utred, Bedöm och Servicehandled (Selvitä, Arvioi ja Palveluohjaa). Förkortningen SAS kommer i sin tur från orden Utred, Bedöm och Placera (Selvitä, Arvioi ja Sijoita) I SAS-teamet behandlas och diskuteras särskilt uppfyllandet av kriterierna för vårdboende dygnet runt. Ett beslut om överföring till vårdplats fattas slutligen av kommunens socialförvaltning.

Vad kostar serviceboende och effektiverat serviceboende?

Priset på serviceboende bestäms enligt prislistan hos kommunen eller andra anordnare av boendeservice. Priset på kommunalt långvarigt serviceboende är i regel inkomstbundet. Hyra för boendet betalas i regel enligt ett separat hyresavtal.

Dessutom behandlas de boendes inkomster som bruttoinkomster och de boende faktureras separat för hyra, vård och måltider. De boende kan också faktureras separat för stödtjänster. För serviceboende har det hittills inte fastställts några nationella grunder för avgifterna och totalpriset kan också variera mycket. Likaså varierar också klientens disponibla belopp.

För hyran i servicehus kan bostadsbidrag för pensionstagare sökas från FPA. Möjligheten att få bidrag och bidragets storlek påverkas av bruttoinkomster och tillgångar. Däremot är vårdbidraget för pensionstagare från FPA oberoende av inkomster.​

Privat serviceboende

Förutom av kommunen anordnas serviceboende också av organisationer och privata företagare. Den som har ansökt om serviceboende privat betalar hela kostnaden för boendet själv. Bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare från FPA kan också sökas av dem som bor i privata servicehus.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023