Det åldrande Finland och omstrukturerade tjänster

I det åldrande Finland behövs åldersvänliga åtgärder och tjänster.

​​

Det ökade antalet äldre och den samtidiga minskningen av arbetsför befolkning har tvingat fram diskussioner om nya lösningar exempelvis på följande frågor: Hur kan den äldre befolkningens välfärd främjas? Hur kan service för de äldre tryggas?

I äldreomsorgslagen samt i kvalitetsrekommendationen från social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund i samband med verkställandet av lagen anges de väsentliga förfaringssätten för att trygga den äldre befolkningens välfärd och service.

Lagen och kvalitetsrekommendationen har som övergripande målsättning att trygga en så frisk och funktionell ålderdom som möjligt.

Frisk ålderdom:

  • förbättrar de äldres livskvalitet
  • möjliggör en myndig delaktighet i samhället för de äldre
  • stödjer längre yrkeskarriärer
  • minskar behovet av social- och hälsotjänster

De äldres välfärd ska främjas med många åtgärder som tryggar en fungerande vardag. Viktiga frågor är till exempel att skapa hindersfria och säkra boende- och livsmiljöer och bra samhällsplanering. Det är också viktigt att de äldre själva får möjlighet att delta i utvecklingen av faktorer som gäller deras egen vardag.

Ändrade servicestrukturer

Förutom åtgärder som främjar välfärden och hälsan behövs det också åldersvänliga tjänster. I lagen och kvalitetsrekommendationen konstateras det att sektorsövergripande och klientnära stöd och tjänster i rätt tid behövs. Låg tröskel till klient- och servicehandledning, rehabiliteringstjänster och rådgivning och handledning om föregripande och hälsofrämjande åtgärder är viktiga.

I Finland utnyttjas gärna också de möjligheter som ny teknologi erbjuder. Därför behöver till exempel elektronisk ärendehantering och distanskonsultation vidareutvecklas.

Servicestrukturen i Finland har sedan en tid utvecklats till att stödja de äldres boende i hemmet och institutionsvården har samtidigt minskats. För åldersstigna och närstående- och familjevårdare har mer jämlika tjänster med bättre kvalitet utvecklats i regeringens spetsprojekt ” Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras” (I & O –projektet).

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023