Den åldrande befolkningen i Finland

Finlands befolkning blir allt äldre eftersom nativiteten sjunker och den förväntade livslängden ökar.

Finlands befolkning blir allt äldre. Åldrandet beror på såväl låg nativitet som ökad förväntad livslängd. Folkmängden i hela Finland uppgick i slutet av år 2017 till 5,513 miljoner. Därav var 21,4 % (N=1,179 milj.) personer över 65 år. Enligt befolkningsprognoserna kommer andelen personer över 65 år i Finland att öka till 25,6 % (N=1,476 milj.) före år 2030. Nuläget och prognoserna för utvecklingen av procentandelen för personer över 65 år varierar klart mellan olika kommuner.

Den förväntade livslängden har under en längre tid ökat. Den förväntade livslängden för nyfödda finländare var 84,1 år för kvinnor och 78,4 år för män år 2016. Den förväntade livslängden för barn under ett år förutspås fram till år 2080 stiga till 91,1 år för kvinnor och 87,0 år för män. Stora skillnader i förväntad livslängd mellan olika inkomstgrupper.

Den förväntade livslängden vid tiden för födelsen kan vara en annan än vid en senare granskning. Enligt de senaste prognoserna når till exempel hälften av pojkarna födda år 1975 - 1977 86 års ålder och hälften av flickorna 91 års ålder. Var femte kvinna född 1975 - 1977 lever sannolikt till minst 100 års ålder och en femtedel av männen däremot till minst 95 års ålder.

Antalet mycket gamla personer växer snabbt i Finland. Där Finland på 1970-talet endast hade ungefär tretusen 90-åringar uppgår de för närvarande till cirka 50 000. Enligt prognosen finns det år 2065 så många som 190 000 personer över 90 år.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023