Den äldre befolkningens hälsa och funktionsförmåga

Största delen av den äldre befolkningen lever en självständig vardag. Mycket gamla människor har flest problem med hälsan och funktionsförmågan.

År 2015 levde största delen av Finlands befolkning över 65 år, nästan en miljon personer, sin vardag självständig​t. Cirka 150 000 personer utnyttjade tjänster regelbundet. Regelbunden service i hemmet, hemvård och stöd för närståendevård beviljades i sin tur till 95 000 personer. Drygt 50 000 personer över 65 år fick vård och omsorg dygnet runt på annat håll än privata vårdhem.

Yngre pensionärer har idag bättre kondition än förr och också bland de allra äldsta finns det personer som fortfarande är aktiva och handlingskraftiga. Den genomsnittliga hälsan och funktionsförmågan bland personer över 85 år har dock varit i stort sett oförändrad den 15 senaste åren. I hög ålder har männen bättre kondition än kvinnorna. Kvinnorna lever däremot längre än männen.

Med den åldrande befolkningen har det uppstått en ny folksjukdom, minnessjukdomar. För närvarande finns det uppskattningsvis över 190 000 minnessjuka personer i Finland. Merparten av de minnessjuka är över 80 år, men minnessjukdomar förekommer också bland arbetsföra personer. Av fyra äldre personer inom långtidsvården har tre en minnessjukdom.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023