Rättsskydd och intressebevakning

Är du bekymrad över ditt rättsskydd?

Juridiskt förutseende

Med juridiskt förutseende avses att planera för framtiden och ha beredskap för egen oförmåga att fatta beslut. En person med rättshandlingsförmåga kan bestämma om sina egna rättigheter och vidta olika rättsliga åtgärder, till exempel upprätta en fullmakt för intressebevakning.

Juridiskt förutseende krävs till exempel för att sköta bankärenden, sälja eventuell egendom, uträtta myndighetsärenden, häva olika avtal samt för frågor som gäller vård och omsorg.

I en fullmakt för intressebevakning ges ofta också befogenheter gällande vård och omsorg. Det är också bra att upprätta ett skriftligt livtestamente.

Fullmakt för intressebevakning

Med en fullmakt för intressebevakning kan en person ge fullmakt till en självständigt utsedd person att sköta ärenden i en situation där personen själv vore oförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Med en fullmakt för intressebevakning undviks byråkrati gällande förmyndarskap och kostnader för myndighetsövervakning.

Fullmakten för intressebevakning förvarar man själv och den kan inte skickas till magistraten på förhand. Om en fullmakt för intressebevakning i något skede faktiskt behövs skickas den undertecknade originalfullmakten till magistraten.

Magistraten fastställer att fullmakten har trätt i kraft:

  • om den som har upprättat den inte längre kan sköta sina egna ärenden
  • det finns ett läkarutlåtande om fullmaktsförfattarens hälsotillstånd som förordar fastställande
  • den inlämnade fullmakten är originalexemplaret
  • en ansökan om fastställande av fullmakt för intressebevakning har gjorts.

Att fastställa en intressebevakare

Om en person inte längre kan sköta sina egna ärenden och ingen fullmakt för intressebevakning gällande skötseln av egna ärenden har upprättats på förhand, är alternativet i sista hand att en intressebevakare utses till att trygga personens intressen. Intressebevakarens uppgift är att sköta huvudmannens ekonomiska ärenden och säkerställa att huvudmannen får ändamålsenlig, vård, omsorg och rehabilitering.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023