Huoli ikääntyvästä läheisestä

​​​​Iäkkään henkilön hyvinvoinnista on syytä huolestua, jos hän ei selviydy käytössään olevilla palveluilla esimerkiksi ravitsemuksesta, lääkehuollosta tai hygienian hoidosta. Myös puutteelliset asuinolosuhteet, kaltoinkohtelu ja arkisten asioiden hoitamatta jättäminen ovat esimerkkejä asioista, joihin kannattaa tarttua.

​​Miten voin auttaa?

Kun ikääntynyt läheinen alkaa käyttäytyä eri tavalla kuin ennen, on hyvä ottaa asia rohkeasti hänen kanssaan puheeksi. Se on tärkeää, vaikka puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta.

Asioista keskustellessa on tärkeä muistaa, että meillä jokaisella on itsemääräämisoikeus omiin asioihin ikään katsomatta. Iäkkäällä ihmisellä on oikeus olla oma itsensä ja täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Itsemääräämisoikeus ei poistu automaattisesti edes muistisairauden myötä.

Haitarin otsikkotaso2
Palvelutarpeen arviointi

Kun huoli iäkkäästä ihmisestä herää, on tärkeää ottaa yhteyttä kunnan sosiaalipalvelutoimistoon, seniorineuvontaan tai muuhun vastaavaan palveluohjauksen yksikköön. Avun tarve voidaan kartoittaa. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää iäkäs henkilö itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö.

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Ei-kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos ikääntynyt on yli 75-vuotias.

Palvelutarpeen arvioinnin tekevät kunnan sosiaalitoimen työntekijät yhdessä iäkkään henkilön ja hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Yleensä arviointi tehdään iäkkään henkilön kotona.

Lisätietoa palvelutarpeen arvioinnista löytyy Ikätalon Ikääntyneelle-osiosta.

Huoli-ilmoitus / vanhustensuojeluilmoitus

Kuka tahansa ikääntyneen tilanteesta huolestunut henkilö voi tehdä kunnan sosiaalitoimeen huoli-ilmoituksen/ vanhustensuojeluilmoituksen. Pelkkä huoli riittää ilmoituksen tekemiseen.

On syytä huolestua, jos ikääntynyt ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan. Syynä ilmoituksen tekoon saattaa olla myös se, ettei ikääntynyt saa riittävää hoitoa, on kohdannut laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua.

Huoli-ilmoituksen / vanhustensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai tapaamalla kunnan sosiaalitoimen työntekijän. Joissakin kunnissa ilmoituksen voi tehdä myös kunnan sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Sen voi tehdä halutessaan nimettömänä. Työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus.

Nopea avun tarve

Kiireellisissä tilanteissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Voit ottaa yhteyttä oman alueesi sosiaalipäivystykseen. Sen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.

Todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa tulee soittaa hätänumeroon 112.

läheinen; ikääntyneet; huoli ikäihmisestä

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023