Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on uusi kotihoidon ja palveluasumisen välimaastoon asettuva palvelumuoto.

​Ikäihmisten perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalle. Perhehoito voi olla toimeksiantosuhteista tai ammatillista. Tällä sivulla kerrotaan toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta.

Perhehoito on hyvinvointialueen myöntämä sosiaalipalvelu. Hyvinvointialue vastaa perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta sekä tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Palvelun järjestämisessä on hyvinvointialuekohtaisia eroja. Perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa ja vuoden 2016 lakimuutoksessa.

Perhehoitoon siirtymistä edeltää aina palvelutarpeen arviointi ja tutustumiskäynti perhekotiin. On tärkeää, että perhehoitaja ja -koti vastaavat ikääntyneen toiveita ja tarpeita.

Kenelle perhehoito sopii?

Perhehoito sopii erityisesti sellaisille ikäihmisille, joilla on muistisairaus, iän tuomaa haurautta tai turvattomuuden kokemuksia. Se voi olla hyvä ratkaisu sellaiselle, joka ei pärjää kotihoidon palvelujen turvin, muttei tarvitse myöskään ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Missä ja milloin ikäihmisen perhehoitoa järjestetään?

Perhehoitoa järjestetään perhehoitajan tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla ympärivuorokautista tai osavuorokautista, jatkuvaa tai tilapäistä. Tilapäinen perhehoito voi toteutua esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien aikana tai sairaalahoidon jälkeisessä toipilasvaiheessa.

Mitä perhehoito maksaa?

Perhehoidosta peritään asiakasmaksu. Tilapäisessä perhehoidossa sen määräytymiseen voi vaikuttaa hoitojakson syy, esimerkiksi omaishoitajan vapaa. Pitkäaikaisesta perhehoidosta voidaan puolestaan periä maksu samalla tavoin kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Useissa kunnissa perhehoidon maksut määräytyvät samoin perustein kuin tehostetun palveluasumisen maksut.

ikääntyneet; perhehoito

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023