Ikääntyvä Suomi ja palvelujen rakennemuutos

Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan ikäystävällisiä toimenpiteitä ja palveluja.

​​​​ Ikääntyneiden määrän kasvu ja samanaikainen työikäisen väestön väheneminen on pakottanut pohtimaan uusia ratkaisuja esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miten edistetään ikääntyneen väestön hyvinvointia? Miten turvataan ikääntyneiden palvelut?

Vanhuspalvelulaissa sekä sen toimeenpanoon liittyvässä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatusuosituksessa on linjattu keskeiset keinot, joiden avulla turvataan ikääntyvän väestön hyvinvointi ja palvelut.

Laki ja laatusuositus nostavat keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaamisen.

Terve ikääntyminen:

  • parantaa ikääntyneiden elämänlaatua
  • mahdollistaa iäkkäiden täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa
  • tukee työurien pidentymistä
  • vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta

Ikääntyneiden hyvinvointia edistetään monilla sellaisilla toimenpiteillä, jotka turvaavat toimivaa arkea. Keskeisiä asioita ovat esimerkiksi esteettömien ja turvallisten asuin - ja elinympäristöjen luominen ja hyvä yhdyskuntasuunnittelu. Tärkeää on myös se, että ikääntyneet itse pääsevät osallistumaan arkeaan koskettavien asioiden kehittämiseen.

Palvelujen rakennemuutos

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien lisäksi tarvitaan ikäystävällisiä palveluja. Laissa ja laatusuosituksessa todetaan, että tarvitaan monialaista tukea ja palveluja, jotka ovat oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita. Matalan kynnyksen asiakas- ja palveluohjaus, kuntoutuspalvelut ja asioiden ennakointiin ja terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus ovat tärkeitä.

Suomessa halutaan hyödyntää myös uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi sähköistä asiointia ja etäkonsultaatioita halutaan siksi kehittää edelleen.

Suomen palvelurakennetta on kehitetty jo jonkin aikaa ikääntyneiden kotona asumista tukevaksi ja laitoshoitoa on samalla vähennetty. Iäkkäille ja omais- ja perhehoitajille on kehitetty nykyistä yhdenvertaisempia ja laadukkaampia palveluja hallituksen kärkihankkeessa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” (I & O –hanke).

rakennemuutos; palvelut; terveyden edistäminen; ikääntyvä väestö

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023