Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään yhdessä mitä tukea ja palveluja iäkäs henkilö tarvitsee.

Jos iäkkään henkilön kotona pärjääminen on vaikeutunut, iäkäs henkilö itse tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä kotipaikkakunnan sosiaalipalvelutoimistoon, seniorineuvontaan tai muuhun vastaavaan palveluohjauksen yksikköön. Iäkkäälle henkilölle voidaan tehdä palvelutarpeen arviointi. 75 vuotta täyttäneellä on siihen lakisääteinen oikeus.

Mikä palvelutarpeen arviointi on?

Palvelutarpeen arviointi tehdään yleensä iäkkään henkilön omassa kodissa. Arvioinnissa iäkäs henkilö ja tarvittaessa omainen tai läheinen voivat pohtia yhdessä sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän kanssa, minkälainen tuki ja minkälaiset palvelut ovat tarpeen. Lisäksi arvioinnissa annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palveluista ja kartoitetaan iäkkään henkilön omia voimavaroja ja tukiverkostoa.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko tarvetta esimerkiksi:

  • kotihoitoon
  • kotona asumisen tukipalveluihin
  • apuvälineisiin
  • asunnon muutostöihin
  • asumispalveluihin
  • omaishoidontukeen
  • toimeentulotukeen
  • kuljetuspalveluun

Joissakin tapauksissa voidaan järjestää myös erillinen kotihoidon arviointijakso, jolloin voidaan tarkemmin selvittää henkilön toimintakykyä, kuntoutumismahdollisuuksia sekä tuen ja palvelujen tarvetta.

Asiakassuunnitelma ja palvelupäätös

Kun palvelutarve on kartoitettu, tehdään yleensä asiakas- tai muu vastaava suunnitelma, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi henkilön vähäisen palvelutarpeen takia.

Jos asiakkaalle myönnetään palveluja, kunta/kuntayhtymä tekee aina palvelupäätöksen. Päätökseen kirjataan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja iäkkäälle henkilölle myönnetään.

Jos iäkkään henkilön toimintakyky ja palvelutarve myöhemmin selvästi muuttuvat, uusi asiakassuunnitelma ja päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

palvelutarpeen arviointi; iäkkään palvelutarve; asiakassuunnitelmat

Kyllä

Päivitetty  9.2.2023