Kunnallinen ja yksityinen kotihoito

Tällä sivulla kerrotaan, mitä kotihoito on, miten sitä haetaan ja miten sen maksut määräytyvät.

Useimmissa kunnissa on yhdistetty sosiaalihuoltolakiin perustuva kotipalvelu ja terveydenhuoltolakiin perustuva kotisairaanhoito kotihoidoksi.

Kotiin vietäviä palveluja kehitetään jatkuvasti osana sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita. Myös kotipalvelujen saatavuutta pyritään lisäämään.

Kotihoito tukee kotona selviytymistä, jos toimintakyky on heikentynyt niin, ettei itsenäinen pukeutuminen, syöminen, peseytyminen tai lääkehoidon toteuttaminen tahdo onnistua. Kotihoito sisältää myös tarvittavan sairaanhoidon, jos kodin ulkopuolisia palveluja on hankala käyttää.

Kotihoidon tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista perusturvallisuutta, kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä. Kotihoidon palveluja toteutetaan tukemalla ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista ja osallistumista.

Kotihoidon tueksi voidaan liittää erilaisia tukipalveluja, joista kerrotaan Ikätalon edellisellä sivulla.

Haitarin otsikkotaso2
Kenelle kotihoito on tarkoitettu?

Kotihoidon tarve voi olla tilapäinen tai jatkuva. Kotihoidon palveluja myönnetään asiakkaille, jotka tarvitsevat hoitoa ja tukea selviytyäkseen päivittäisistä toimista. Sellaisia ovat esimerkiksi pukeutuminen, riisuutuminen, peseytyminen, wc-toimet, lääkehoito sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvät toimet.

Kotihoidon myöntämisperusteissa on kuntakohtaisia eroja, jotka tulevat tulevien sote-muutosten myötä yhdenmukaistumaan

Miten kotihoitoa haetaan?

Kun iäkäs henkilö kokee, että kotona asuminen on vaikeutunut, hän itse tai läheinen voi ottaa yhteyttä kotipaikkakunnan sosiaalitoimistoon, seniorineuvontaan tai vastaavaan palveluohjauksen yksikköön. Iäkkäälle henkilölle voidaan tehdä palvelutarpeen arviointi.

Kotihoito voi käynnistyä myös kotihoidon arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan iäkkään henkilön toimintakykyä, voimavaroja, vahvuuksia sekä tuen ja palvelun tarvetta tarkemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä arvioi asiakkaan toimintakykyä ja kotihoidon palvelujen tarvetta kotikäynnillä yhteistyössä asiakkaan sekä tarvittaessa omaisen tai läheisen kanssa.

Kun tarve kotihoitoon todetaan

Kotihoidon asiakkaalle laaditaan yleensä yksilöllinen asiakas-, palvelu- tai muu vastaava suunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antamista palveluista. Suunnitelmaa laadittaessa selvitetään myös mahdollisuudet yksityisten palvelujen käyttöön sekä omaisten ja läheisten auttamismahdollisuudet.

Mitä kotihoito maksaa?

Tilapäisestä kotihoidosta veloitetaan käyntimaksu. Kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Kunnallisen kotihoidon kustannukset eivät oikeuta kotitalousvähennykseen.

Yksityinen kotihoito

Kotihoidon palveluja voi hankkia myös suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelut saa silloin juuri sinä ajankohtana ja siihen tarpeeseen kuin itse haluaa. Kustannukset voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

On tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus.

ikääntyneet; kotihoito

Kyllä

Päivitetty  9.2.2023