Provgivarens rättigheter

Som provgivare har du rätt att

  • återkalla ditt samtycke
  • invända mot behandling av dina uppgifter
  • begränsa behandlingen av dina uppgifter
  • begära att få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att få dina uppgifter raderade samt
  • begära att få information om vad dina prover och uppgifter använts till. Du får denna information avgiftsfritt.
  • Du kan även fråga hurdan hälsorelaterad information som har fastställts från ditt prov i biobanksforskningen. Biobankens forskningsresultat kan emellertid sällan direkt utnyttjas för din egen vård. Du har även en möjlighet att få en utredning över vad resultaten betyder, men för utredningen kan vi debitera en avgift som täcker verifikations- och utredningskostnaderna.


För alla ovannämnda rättigheter finns det särskilda blanketter

Att utöva de rättigheter som garanteras av EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) är generellt gratis. Den dataregisteransvarige (Helsingfors Biobank) får emellertid debitera en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna för att genomföra förfrågan, ifall informationen begärs i fler kopior. Helsingfors Biobank kan även debitera en rimlig avgift om förfrågan kan anses vara ogrundad eller orimlig. Alternativt kan Helsingfors Biobank avvisa en förfrågan, men då måste den upprepade karaktären eller orimligheten av förfrågan kunna påvisas av Helsingfors Biobank. Om en avgift debiteras, måste den baseras på de administrativa kostnaderna för att genomföra förfrågan eller leverera informationen.

 

Päivitetty  31.1.2019