Provgivarens dataskydd

Biobanken behandlar prover och uppgifter enligt datasäkerhetskraven för konfidentiell information. Dataskyddet tryggas genom att koda proverna och göra detaljerade avtal om användningen av dem.

  • Dina prover och tillhörande uppgifter hanteras i biobanken av biobankens anställda. Därtill kan Helsingfors Biobank överlämna proverna och uppgifterna vidare för vetenskaplig forskning i Finland och utomlands och då hanteras proverna och uppgifterna av forskare och deras assistenter. Prover och uppgifter kan endast överlåtas när aktörerna har fått ett separat tillstånd, som förordats av en finländsk etisk kommitté
  • Dina personuppgifter förblir hemliga för forskarna, för de förvaras separat från proverna och en separat kod används för att identifiera proverna
  • Dina personuppgifter lämnas inte ut till exempelvis myndigheter eller din arbetsgivare. Prover och uppgifter i biobanken kan således inte användas för brottsutredning, förvaltningsmässigt beslutsfattande som rör provgivaren eller vid bedömning av en anställning eller ett försäkringsavtal
  • Det är möjligt att överlåta personuppgifter utanför EU endast om vissa förutsättningar uppfylls, tilläggsvillkoren för hanteringen av personuppgifter utanför EU är väldigt stränga. Du har rätt att få information om huruvida dina uppgifter har överförts utanför EU. Om dina uppgifter överförs utanför EU, har du rätt att få information om hurdana skyddsåtgärder som har tillämpats


Helsingfors Biobank hanterar alltid dina prover konfidentiellt och beaktar ditt integritetsskydd.

 

Päivitetty  1.8.2018