Stöd för arbetslivet genom rehabilitering

En sällsynt sjukdom kan med tiden försämra eller hota arbetsförmågan. För att upprätthålla eller återfå arbetsförmågan kan återgå till jobbetman få stöd från yrkesrehabiliteringen.

​​​​​​ När den sjuka vill återgå till arbetslivet men de tidigare arbetsuppgifterna eller utbildningen inte läng​re passar, kan yrkesrehabilitering vara till nytta.

Yrkesrehabilitering omfattar olika alternativ från några dagars bedömning av rehabiliteringsbehov till flera års utbildning.

Syftet med yrkesrehabiliteringe​n är att förbättra eller upprätthålla rehabiliteringsklientens arbetsförmåga, ork i arbetet, yrkesfärdigheter och förtjänstmöjligheter, så att personen kan få eller behålla ett arbete som lämpar sig för honom eller henne.

Yrkesrehabilitering omfattar till exempel:

  • yrkesvägledning,
  • utbildningsförsök,
  • arbetsträning,
  • yrkesutbildning,
  • arbetsplacering samt
  • arbets- eller studierelaterade hjälpmedel och stöd för anpassning av arbetsförhållandena.

Dessutom kan yrkesrehabiliteringen vid behov omfatta även medicinska rehabiliteringsåtgärder.

Yrkesrehabilitering anordnas av Fpa, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag, arbets- och näringsförvaltningen samt yrkesläroanstalter.

Det är möjligt att få utkomstskydd under rehabiliteringstiden.

På annat håll i Hälsobyn

I Rehabilteringshuset har vi samlat information om rehabilitering, som ger stöd för att klara sig i arbetslivet. Läs om detta: När arbetsförmågan är hotad och Yrkesrehabilitering​.


Föregående sida

 


arbetsförmågan; rehabilitering; arbetslivet; Yrkesrehabilitering

Uppdaterad  9.5.2019