Ebsteins anomali

Ebsteins anomali

Avainsanat: Avvikande vidhäftning av trikuspidalklaff eller tresegelklaff. Klaffel.


​Trikuspidalklaffen sitter mellan höger förmak och kammare och hindrar blodet att strömma tillbaka till förmaket. Vid Ebsteins anomali är klaffens vidhäftning avvikande, klaffen kan sitta långt in i högra kammarväggen och på det sättet orsaka att höger kammare blir förminskad och att höger förmak utvidgas. Klaffen har ofta rikligt med lös vävnad och stänger sig inte helt. Felet är ofta även förknippat med en öppning i förmaksväggen, ibland med förträngningar av lungartären och lungartärklaffen.

Symtombeskrivning

Patienten har ett stort hjärta. Högra förmaket är förstorat. Symtom framför allt hos nyfödda kan vara låg syresaturation (barnet är blått) och liten blodmängd som cirkulerar i lungorna. Felet kan också vara förknippat med en tendens till förmakstakykardi.

Hos äldre patienter kan symtomen vara dålig belastningstålighet, kraftig andfåddhet vid ansträngning och minskad syresaturation.

I lindrig form kan Ebsteins anomali vara helt symtomfri och syresaturationen kan vara normal.

Ärftlighet och förekomst

Slutning av öppen artärkanal kan i allmänhet göras med kateter via blodkärlet utan operation. Undantag är små prematurbarn, på vilka artärkanalen stängs genom operation, om slutning med läkemedel inte ger resultat. Slutning med läkemedel fungerar endast på prematurbarn. På andra patienter sluts en öppen artärkanal med hjälp av en slutningsanordning eller spiral som förs in via blodkärlet. Behandlingsresultaten är utmärkta och efter slutningen återgår hjärtverksamheten till den normala och varken långtidsuppföljning eller begränsningar behövs.

Undersökning och behandling

Vid hjärt-lungröntgenundersökning är hjärtskuggan oftast mycket stor och mängden blod i lungorna kan vara liten. EKG visar belastning i både höger förmak och kammare. En exakt diagnos erhålls genom ultraljudsundersökning av hjärtat. Det är viktigt att följa upp syresaturation och blodbild (hemoglobinnivå). Om syresaturationen är låg och hemoglobinnivån stiger, kräver situationen ofta operation. Vid operationen formas klaffen så, att den öppnas och stängs högre upp och på det sättet ökar höger kammares utrymme samtidigt som man försöker minska klaffläckaget.​

Uppdaterad  12.4.2019 14.44