Stöd för närstående

​​​

Insjuknandet, vetskapen om sjukdomen eller diagnosen väcker frågor, tankar och känslor inte bara hos i den sjuka utan även hos de närmaste. Hos de närmaste kan det uppstå allehanda rädslor och ångest både för den sjukas del och för en själv. Osäkerheten och oron över den insjuknades liv blandas med frågor om hur man ska klara det dagliga livet.

Hur stöttar man den sjuka?

Den sjuka behöver någon som lyssnar, är närvarande och bryr sig om. Man behöver inte alltid säga så mycket, utan det räcker att man är där. Å andra sidan är det bra att prata om sjukdomen och erfarenheterna av den. Man kan också berätta för den sjuka om sina egna känslor, sin oro och att man inte alltid vet hur man kan vara till hjälp eller vilket stöd den sjuka vill ha. ”Vad önskar du dig för hjälp och stöd” – skulle kunna öppna samtalet.

Tillåt alla känslor

Vetskapen om sjukdomen väcker ofta olika slags känslor, såsom rädsla, misstro, sorg, skräck, hopplöshet eller bitterhet, Det är bra att identifiera och ta fram känslorna genom att prata.

Anhöriga och vänner till den sjuka kan vara förvirrade och förundrade. Deras känslor sitter på ytan och samtidigt vill de gärna stötta den närstående som är sjuk. Det viktigaste är att lyssna och trösta efter behov. Även sina egna känslor kan man ta fram ärligt och öppet. Det går ändå inte att helt dölja sina egna känslor. Det är bra att prata tillsammans om förhållandet till sjukdomen och även att sörja tillsammans över vad man kanske tvingas avstå ifrån eller måste göra på ett nytt sätt. Efter krisskedet kan man tillsammans planera för det fortsatta livet och fundera över hur livet med sjukdomen lättast fungerar.

Ord är inte alltid nödvändiga, närvaro och uppmärksamhet känns också bra.

Att tala om fakta leder till acceptans

Det är viktigt att hålla sig till fakta. Att vara sanningsenlig och ärlig är alltid bättre än att försköna. När ett barn blir allvarligt sjukt, har det också rätt att enligt få reda på vad det handlar om på ett sätt som passar barnets utvecklingsnivå. Om man döljer saker och ting kan de komma fram av misstag och på fel sätt, och det kan vara en större chock än att höra sanningen direkt. Att tala sanning hjälper både den som är sjuk och de närmaste att acceptera sjukdomen och situationen.

Sida vid sida

Familj, vänner och närstående är en viktig stödgrupp för den sjuka, särskilt i det skedet när sjukdomen ännu känns främmande. De närmaste går bredvid den sjuka även när det inte finns någon botande behandling av sjukdomen. Att gå sida vid sida behöver inte betyda att man hela tiden lever med och grubblar över den sjukas tillstånd, utan man kan också ta vara på de små fina stunderna och glädjas över dagen. Det är bra att ibland vända blicken från sjukdomen och fokusera på något annat. Tillsammans kan man läsa en bok, ringa till vänner, se på film eller berätta historier om de senaste veckornas händelser.

Tillsammans med den närstående får den sjuka möjlighet att göra sådant som han eller hon gjorde innan sjukdomen slog till. Att hitta vardagens glädjeämnen efter att man blivit sjuk är också viktigt. Den bästa hjälpen är att hitta på något trevligt att göra och att ta med sig den sjuka på något som han eller hon gillar. Använd din fantasi. Om den sjuka inte orkar dansa, kan ni lyssna på musik tillsammans och du kan ta några glada danssteg. Ofta är det uppiggande att bara fantisera, och även inom rehabiliteringen använder man sig av fantasiövningar.

Om dystra sinnesstämningar verkar ha fått grepp om den sjuka, är det klokt att söka professionell hjälp. Det lönar sig att be om hjälp av personalen på den sjukas vårdenhet, som kan ordna ett möte med till exempel psykiatrisk behandlingspersonal, socialarbetare eller präst. Du kan också söka hjälp via sökmotorn i Psykportalen. Där finns också en symtomnavigator, som du kan använda för att hitta rätt tjänsteutförare.

Det är viktigt att stödgrupperna orkar

Det är naturligt att människor som står nära varandra lyssnar på varandras bekymmer och går sida vid sida genom kriser. Men familj och vänner kan inte fungera som terapeuter. För att hjälpa och stötta en närstående lönar det sig att tänka ut sätt och metoder där de egna styrkorna och resurserna används och där man inte belastas för mycket.

Du som är närstående till en sjuk person måste tänka även på ditt eget välmående. Eftersom den sjuka behöver dig som närstående, är det bästa för honom eller henne att du vårdar även dina egna resurser. Det är bra att komma ihåg speciellt när du känner dåligt samvete för att du tar en stund för dig själv eller när du känner att du inte har rätt att skämma bort dig.

På annat håll i Hälsobyn

I Rehabiliteringshuset finns guiden Stöd till närstående. Guiden är avsedd för dig som har en anhörig som blivit sjuk. Guiden ger närstående information och metoder för att upprätthålla sitt eget välbefinnande som stöd för den sjuka oberoende av sjukdom eller sjukdomsfas. Guiden ger även information om var du kan få stöd.


närstående; parförhållande; välmående; föräldrarnas anpassning; patientorganisation; syskonskap; kamratstöd

Uppdaterad  14.5.2019