Harvinaissairauksien hoito HUSissa

Harvinaissairauden hoito on yhteistyötä. Sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu henkilöstöä monista ammattiryhmistä. Harvinaissairauksien yksikkö voi auttaa oikean hoitopaikan löytämisessä.

Harvinaissairautta sairastavia potilaita hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eri sairaaloissa, erikoisaloilla ja yksiköissä. Harvinaissairauksien yksikkö kehittää hoidon sujuvuutta, yhdenvertaista saatavuutta ja laatua yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Haitarin otsikkotaso2
Harvinaissairauden hoito

Harvinaissairauden hoito on yksilöllistä. Sairauden hoitopaikka määräytyy sairauden ja sen vaikeusasteen mukaan. Samalla potilaalla voi olla useita hoitopaikkoja, sillä usein harvinaissairaus ilmenee monessa elimessä ja vaatii siten eri erikoisalojen osaamista. Sairauden ollessa tasapainossa hoito voi tapahtua myös perusterveydenhuollossa, jolloin hoitava lääkäri voi tarvittaessa konsultoida tai lähettää potilaan erikoissairaanhoitoon. Vain noin 5%:iin harvinaissairauksista on saatavilla kohdennettua hoitoa, jonka vuoksi erilaiset tukitoimenpiteet ovat tärkeitä.

HUS Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien yksikössä (Hake) edistetään harvinaissairausosaajien verkostoitumista ja autetaan tarvittaessa oikean hoitopaikan ja asiantuntijan löytämisessä sekä lasten- että aikuispuolella.

Yksikön lääkäri antaa harvinaissairauksiin tai niiden epäilyyn liittyen konsultaatioita julkisen terveydenhuollon lääkäreille. Konsultaatio toteutetaan kirjallisena ns. paperikonsultaationa. Varsinaista vastaanottotoimintaa yksiköllä ei ole.

Yksikkö edistää harvinaissairaiden tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa, luo edellytyksiä harvinaissairauksien diagnosoinnille sekä kehittää sairastavien hoidon ja seurannan laatua. Yhteistyötä tehdään potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä – myös kansainvälisesti.

Harvinaissairauksien yksikön toiminnan taustalla vaikuttaa EU:n suositusten mukaisesti laadittu harvinaissairauksien kansallinen ohjelma, jonka uudistetussa vuosien 2019–2023 ohjelmassa korostetaan harvinaissairaiden osallisuutta ja osaamisen lisäämistä.

Eurooppalaiset harvinaissairauksien osaamisverkostot hoidon tukena

Eurooppalaiset osaamisverkostot (European Reference Networks, ERN) edistävät keskustelua, osaamista ja tutkimusta erityisesti pitkälle erikoistunutta hoitoa sekä osaamista vaativissa harvinaissairauksissa.

Osaamisverkostojen jäsenyyksien myötä HUS on mukana kehittämässä harvinaissairauksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdessä muiden eurooppalaisten harvinaissairauksien asiantuntijoiden kanssa.

Hoitava lääkäri voi tarvittaessa kysyä neuvoa suomalaiselta osaamisverkoston jäseneltä. ERN-jäsen voi tarvittaessa kutsua koolle eurooppalaisen asiantuntijapaneelin pohtimaa potilaan tilannetta. Tähän tarvittavan potilaan luvan ja muiden tietojen toimittamisesta vastaa hoitava lääkäri.

HUSilla on jäsenyys 23 osaamisverkostossa:

 • ERN CRANIO; Kraniofasiaalisia epämuodostumia sekä korva-, nenä-, ja kurkkutauteja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • Endo-ERN; Endokrinologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN EpiCARE; Epilepsiaa käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERKNet; Munuaissairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN-RND; Neurologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERNICA; Harvinaisia ruuansulatuskanavan, vatsapeitteiden ja pallean kehityshäiriöitä käsittelevä osaamisverkosto
 • ERN LUNG; Hengityselinsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN Skin; Ihosairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN EURACAN; Aikuisten syöpiä (kiinteät kasvaimet) käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN EuroBloodNet; Hematologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN eUROGEN; Urogenitaalisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN EURO-NMD; Neuromuskulaarisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN EYE; Silmäsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN GENTURIS; Perinnöllisiä syöpäriskejä käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN GUARD-HEART; Sydänsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN ITHACA; Synnynnäisiä epämuodostumia ja harvinaisia kehitysvammoja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • MetabERN; Perinnöllisiä metabolisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN PaedCan; Lasten syöpiä (lastenhematologia ja -onkologia) käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN RARE-LIVER Maksasairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN ReCONNET; Sidekudos- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN RITA; Immuunipuutos-, autoinflammaatio- ja autoimmuunisairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • ERN TRANSPLANT-CHILD; Lasten elinsiirtoja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
 • VASCERN; Harvinaisia monielimellisiä verisuonisairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
Potilasyhteistyö harvinaissairauksien hoidossa

HUSin harvinaissairauksien asiakasraadit kehittävät potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä sekä palveluita. HUS on kouluttanut harvinaissairautta sairastavia asiakkaitaan myös kokemusasiantuntijoiksi. He tuovat esiin potilaan näkökulmaa muun muassa erilaisissa työryhmissä. HUS ja Harvinaissairauksien yksikkö tekee myös yhteistyötä useiden harvinaissairauksien potilasjärjestöiden kanssa. Haken johtoryhmään tuovat HARSO:n ja Harvinaiset-verkoston edustajat potilaan/asiakkaan näkökulmaa.

HUS; tutkimus; harvinainen sairaus; harvinaiset taudit; hoito

Kyllä

Päivitetty  29.11.2021