Sårvård vid KYS

Sårcentrumet är verksamt vid poliklinikerna för plastikkirurgi, kärlkirurgi och hudsjukdomar i anknytning till sårsköterskornas och fotterapeuternas mottagningar.

Verksamheten baseras på ett multidisciplinärt samarbete med olika specialområden (plastikkirurgi, kärlkirurgi, hudsjukdomar, internmedicin, ortopedi, infektionssjukdomar) samt specialister (gipsmästare, fotterapeuter, näringsterapeuter, arbetsterapeuter, sårvårdare). Under 1–2 besök på polikliniken tar man fram en övergripande vårdplan för sårpatienten och utför nödvändiga undersökningar efter patientens individuella behov. Sårcentrumet har ett nära samarbete med primärvården. Konsultationströskeln är låg och man erbjuder möjlighet till bild- och videokonsultation. Dessutom följer man upp sårvården och sårläkningen genom bildkontroller, speciellt vid långvariga sår.

Sårcentrumet undersöker och behandlar en mängd olika sårpatienter. De huvudsakliga patientgrupperna är patienter med vaskulära bensår, trycksår, omfattande bensår, mjukdelsinfektioner och patienter med postoperativa sårkomplikationer. Diabetespatienter med fotproblem vårdas i samarbete med en fotarbetsgrupp. Sårcentrumet diagnostiserar även sällsynta sår.

Sårcentrumet anordnar årligen en regional sårutbildningsdag. Dessutom anordnar man flera gånger om året arbetsworkshoppar om grunderna inom sårvård, hur man väljer ett lämpligt förband, vakuumassisterad behandling samt hur man identifierar och förebygger trycksår.

Man utbildar också ketjulähetti-personal inom sårvård. Ansvariga för sårvård vid hälsocentraler och hemvård får en grundutbildning i sårvård och får gå på en enveckas introduktion vid KYS sårcentrum. Målet är att öka färdigheterna och kunskaperna om sårvård inom primärvården och stärka samarbetet.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä