Val av vårdenhet i hemlandet vid sällsynt sjukdom

Patienterna kan påverka valet av vårdenhet. Valfriheten gäller enheter på samma vårdnivå. För att gå vidare till nästa behandlingsnivå krävs en läkarremiss.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) har utvidgat patientens rätt att välja vårdenhet för icke-brådskande vård. Valet kan göras av personer som är bosatta i Finland eller som är sjukförsäkrade i Finland. Lagen förändrade inte förfaranden för att söka brådskande vård. 

Eventuellt byte av vårdenhet ska ske i samråd med vårdenheten, eftersom det ibland kan orsaka ytterligare olägenheter för patienten och hens vård.

Haitarin otsikkotaso2
Valet av vårdenhet kan störa informationsflödet

Om uppföljningen av patientens sällsynta sjukdom sker utanför den specialiserade sjukvården i det egna området kan det uppstå fördröjningar i överföringen av exakt information mellan vårdenheterna.

De vårdande instanserna kanske inte har fullständig kunskap om de undersökningar som gjorts på patienten. Detta kan försvåra skapandet av en helhetsbild av patientens tillstånd och leda till onödiga undersökningar.

Kanta.fi och nya patientdatasystem har bidragit till att minska detta problem. 

Vikten av kommunikation inom akutvården

Vid vissa sällsynta sjukdomar, särskilt inom akutvården, är det viktigt att ha aktuell information om patientens sällsynta sjukdom. 

I ett litet antal sällsynta sjukdomar kan en vanlig medicinsk behandling också leda till omedelbar livsfara. Målet är att för dessa sjukdomar utveckla automatiska varningssystem, som i framtiden också skulle varna för större risker på nationell nivå.  

För närvarande är det viktigt att informationen finns tillgänglig i Kanta.fi- och att patienten känner till den och tar upp den på vårdenheten.

Resekostnader i anknytning till valet av vårdenhet

Om patienten har en betalningsförbindelse som grundar sig på en läkarremiss för behandling eller konsultation i ett annat sjukvårdsdistrikt, ersätter FPA resekostnaderna till den plats där undersökningen, behandlingen eller rehabiliteringen utfördes. 

Om en patient väljer att åka till ett annat sjukhus än det närmaste utan att ha fått en läkarremiss kan de extra resekostnaderna bli förvånansvärt höga. 

Uppdaterad  13.2.2023

Kyllä