Rytmstörningar hos barn

 

Gå till ordlistan

Rytmstörningar hos barn

Skriv ut

Nyckelord: katekolaminerg polymorf ventrikulär takykardi (CPVT), långt QT-syndrom (LQT), förmaksflimmer, rytmstörningar i kammaren, förmakstakykardi (supraventikulär takykardi, SVT).

10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga


​Rytmstörningar hos barn och unga är i regel godartade. Oregelbunden rytm på grund av extraslag förekommer ibland som ett slumpmä​ssigt fynd vid läkarundersökningen. Förekomsten av ofarliga extraslag från förmak eller kammare bland friska symtomfria barn är 15–74 procent och dessa kräver inte nödvändigtvis uppföljning eller behandling.

Förmakstakykardi (supraventikulär takykardi, SVT) är den vanligaste egentliga rytmstörningen under barndomen och förekomsten är 1–3 barn per tusen barn. Ett normalt hjärta tål en snabb hjärtrytm även om pulsen under rytmstörningen är över 200/min. Barn i lekåldern kan själva berätta om en avvikande puls, som även kan ses som en rörelse på bröstkorgen eller på ådrorna på halsen. Om pulsen är så snabb att den inte går att räkna är det sannolikt SVT. Attackvisa rytmstörningar börjar och slutar plötsligt. Den vanligaste orsaken till SVT i barndomen är en extra elektrisk ledningsbana (medfödd extra ledningsbana eller tudelad AV-nod mellan förmak och kammare). Vid utredning av rytmstörningar ger symtombeskrivning och EKG viktig information. Det är viktigt att EKG registreras under själva rytmstörningen.

Hos nyfödda och spädbarn under tre månader kan en snabb rytmstörning till och med vara livshotande. Den uppträder med vaga symtom som dålig matlust, kräkningar och snabb andning, och då måste barnet föras till jourpolikliniken på sjukhuset. Spädbarns rytmstörningar behandlas alltid på sjukhus.

En läkare med kunskap i hjärtsjukdomar hos barn behandlar SVT med läkemedel som förebygger uppkomsten av rytmstörningarna, oftast med betablockerare. Hos barn som väger över 20 kg kan orsaken till rytmstörningarna behandlas med kateterablation och läkemedelsbehandling helt undvikas.

Rytmstörningar så som förmaksflimmer och kammararytmier som är vanliga hos vuxna är däremot mycket ovanliga under barndomen. Vid förmaksflimmer är pulsen ojämn och hos barn och unga kan förmaksflimmer vara förknippat med godartade takykardiattacker. Kateterbehandling av dessa eliminerar också tendensen till förmaksflimmer. Godartad takykardi i vänster kammare (s.k. faskikulär takykardi) kan också behandlas med hjärtkateterisering.

Om ett barn eller en tonåring i samband med fysisk eller psykisk ansträngning tappar medvetandet är det alltid skäl att göra noggranna hjärtundersökningar inom den specialiserade sjukvården. Efter en krampattack ingår EKG ofta i undersökningarna.

Undersökningar och behandlingar av rytmstörningar som uppstår efter kirurgisk behandling av ett medfött hjärtfel görs inom den specialiserade sjukvården. Likaså behandling med pacemaker och behandling av sällsynta ärftliga sjukdomar (bl.a. långt QT-syndrom, katekol¬amin¬erg poly¬morf ventrikulär takykardi (CPVT)). Pacemakrar används även för behandling av barn med alltför långsam puls. Även pacemakrar för hjärtsvikt och pacemakrar som återställer rytmen vid rytmstörningar kan vid behov användas.

Mer information om pacemakerbehandling

Kyllä