Metoder för genetiska undersökningar: genpaneler

Genpaneler gör det möjligt att samtidigt undersöka flera gener som orsakar liknande sjukdomar och syndrom.

​Genetiska defekter i många olika gener kan leda till mycket likartade symtom och fynd. Om syndromet inte kan avgränsas till en specifik genetisk defekt, väljer man ofta en genpanelundersökning som undersökningsmetod.

Uppdaterad  13.2.2023

Kyllä