Konsultationer och vård utanför landets gränser

Behandlande läkares eventuella internationella konsultationer och remisser

Internationella konsultationer är vanliga när det gäller sällsynta sjukdomar.

Finländska experter på sällsynta sjukdomar sköter redan nu större delen av de internationella konsultationer som krävs i samband med vårdval för patienter med särskilt sällsynta sjukdomar samt vård- och forskningsarbete genom personliga kontakter och i framtiden även inom ramen för EU-nätverk (European Reference Networks).

Remisser till vård som ges utomlands är ibland befogade. Vid mycket sällsynta sjukdomar kan det behövas krävande specialåtgärder, som inte finns att tillgå i Finland men i ett annat EU-land. Experterna kan ansöka hos Fpa om förbindelse för att täcka kostnaderna och när de fått förbindelsen skicka patienter till dessa krävande åtgärder i utlandet.

Patientens val av utländsk vårdenhet

EU-parlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2011/24/EU) (”patientdirektivet”) har i Finland resulterat i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). Direktivet och lagen innehåller bestämmelser om fri rörlighet för medborgare i EU, EES och Schweiz. Enligt direktivet ska patienten ha rätt att söka vård i ett annat EU-land och få samma ersättning som om han eller hon hade sökt vård i hemlandet, förutsatt att vården ingår i hemlandets tjänsteutbud. Finland och EU är inte överens om tolkningen av dessa bestämmelser. Finland har än så länge bara betalat en liten del av kostnaderna för vård som skett utomlands, om Fpa inte har medgett betalningsförbindelse i förväg.

Uppdaterad  29.3.2019

Kyllä