Fritt val, informationsgång och resekostnader

Om den valda vårdenheten ligger långt från hemorten, kan kostnaderna, det praktiska genomförandet och uppdateringen av information om akut behandling vara problematiska och orsaka extrakostnader för patienten.

Det fria valet av vårdplats kan ibland störa informationsgången

Om uppföljningen av en patient med en sällsynt sjukdom sker på annat håll än inom den egna regionens specialsjukvård, kan det till exempel ta längre tid att få exakta uppgifter om patientens sällsynta sjukdom i en akutsituation. Det kan också vara svårt med informationsgången mellan special- och bashälsovården. Kanta.fi och nya patientdatasystem kommer att underlättar detta i framtiden. Hos en liten del av de sällsynta sjukdomarna kan vanlig medicinsk vård medföra omedelbar livsfara. För dessa sjukdomar arbetar enheterna för sällsynta sjukdomar tillsammans med SHM och utvecklarna av patientdatasystem inom hälsovården med att tillsammans utveckla automatiska varningssystem, som varnar för dessa risker – i framtiden även på riksnivå.

Merkostnader minskas med betalningsförbindelser

Om patienten har en betalningsförbindelse som baseras på läkarremiss för vård av sällsynt sjukdom eller konsultation i ett annat sjukvårdsdistrikt, ersätts resorna till den ort, där undersökningarna, vården eller rehabiliteringen genomförs. Om patienten utan att ha remiss från läkare väljer en vårdenhet som ligger långt från hemorten, kan det uppstå överraskande höga extrakostnader för resor.

Uppdaterad  19.3.2019

Kyllä