Organtransplantationer på vuxna

Alla organtransplantationer i Finland koncentreras till Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUS). Organtransplantationer på vuxna görs vid Mejlans sjukhus.

​​​​​​​

Vid HUS utförs njur-, lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och tarmtransplantationer. På årsnivå utförs flest njurtransplantationer. I Norden utförs tarmtransplantationer endast i Helsingfors och Göteborg.

En förutsättning för transplantationsverksamhet är ett väl fungerande organdonationssystem och här samarbetar HUS med Finlands övriga universitets- och centralsjukhus. Sjukhusen spelar en viktig roll i identifieringen och vården av donatorer före organuttagningen.

HUS organtransplantationsgrupper utför organdonationsoperationerna på hjärndöda donatorer vid alla universitetssjukhus, centralsjukhus och större regionala sjukhus.

HUS Gastrocentrums och Hjärt- och lungcentrums transplantationspatienter vårdas vid följande enheter.​

Gastrocentrum

Transplantationsbyrån

Transplantationsbyrån är en servicecentral där man får information om allt som gäller organdonation och organtransplantation, huruvida en eventuell donatorkandidat lämpar sig som organdonator och anvisningar om vården av donatorer.

Koordinatorerna på transplantationsbyrån samordnar alla organdonationer och organtransplantationer.

Transplantationsbyrån sköter också listan på patienter som väntar på njur-, lever-, bukspottkörtels- eller tunntarmstransplantation

Transplantationsbyrån (HUS)

Njur- och bukspottkörtelavdelningen K5B

På avdelning K5B sköts alla Finlands njurtransplantationer, transplantationer av bukspottkörtelns cellöar, bukspottkörteltransplantationer, transplantationer från levande donatorer, transplantatuttagningar, och insättningar av peritonealdialyskatetrar.

Njur- och bukspottkörtelavdelningen K5B (HUS)

Avdelningen för transplantationer och leverkirurgi K5A

På avdelning K5A för transplantationer och leverkirurgi vid Mejlans sjukhus vårdas lever- och tarmtransplantationspatienter, övriga leverkirurgiska patienter samt patienter inom den gastroenterologiska specialiteten.

Avdelningen är Finlands enda avdelning för leverkirurgi. Levertransplantationspatienternas förundersökningar sköts på avdelningen och beslut fattas om placering på listan för levertransplantation. Om en levertransplantation inte görs kan komplikationerna av levercirros hos en del patienter skötas med olika kirurgiska och radiologiska ingrepp.

HUS-områdets leverkirurgi är koncentrerad till vårdavdelningen samt största delen av de mest krävande kirurgiska behandlingarna av lever och galla från hela Finland. Två tredjedelar av patienterna kommer från orter utanför HUS-distriktet.

Avdelningen för transplantationer och leverkirurgi K5A (HUS)

Dagenheten på avdelning K5A och K5B

Dagenheten på avdelning K5A och K5B vid Mejlans Triangelsjukhus är en enhet som vardagar mellan klockan 8 och 15 arbetar med att planera och genomföra behandling. Till dagenheten kommer patienterna med remiss för planerade undersökningar och kontrollbesök.

Vid dagenheten behandlas leverkirurgiska patienter, njur- och organtransplantationspatienter. Vid dagenheten utförs bland annat bedömningar av transplantationer från levande donatorer, undersökningar före operationer, kontrollundersökningar efter operationer och vårdbedömningar.

Intensivvårdsavdelning 20

På intensivvårdsavdelning 20 vid Mejlans Tornsjukhus vårdas kritiskt sjuka patienter. På avdelningen ges bl.a. krävande understödjande behandling för andningen och blodcirkulationen samt ersättande behandlingar för njurarna till exempel på grund av svår inflammationssjukdom eller en stor operation. Här vårdas lever- och bukspottkörteltransplantationspatienter de första dygnen efter transplantationen.

Besökstid: På grund av avdelningens särskilda karaktär är det önskvärt att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Nattetid är besök inte önskvärda.

Cirka 70 % av patienterna kommer akut till intensivvård.

Intensivvårdsavdelning 20 (HUS)

Kirurgiska polikliniken

På Mejlans tornsjukhus kirurgiska poliklinik undersöks och behandlas patienter inom specialiteterna transplantations- och leverkirurgi samt bukkirurgi. Polikliniken fungerar som remiss- och efterkontrollpoliklinik.

Kirurgiska polikliniken (HUS)

Hjärt- och lungcentrum

Polikliniken för Hjärt- och lungcentrum

På polikliniken för Hjärt- och lungcentrum undersöks och behandlas patienter som behöver krävande kardiologisk utredning eller behandling.

På vår poliklinik undersöks och behandlas även hjärt- och lungtransplantationspatienter.

Hjärt- och lungcentrums transplantationskoordinatorer arbetar på polikliniken.

Polikliniken för Hjärt- och lungcentrum (HUS)

Hjärtkirurgisk intensivvårdsavdelning M2A

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen vid Mejlans Tornsjukhus vårdas patienter som har genomgått hjärtoperationer och stora blodkärlsoperationer i bröstkorgen. På avdelningen vårdas även hjärt- och lungtransplantationspatienter efter transplantationen samt olika patienter som behöver vård som gäller hjälppump för hjärtat.

Hjärtkirurgisk intensivvårdsavdelning M2A (HUS)

Hjärtkirurgisk vårdavdelning M10

På den hjärtkirurgiska vårdavdelningen vårdas hjärtoperationspatienter samt hjärt- och lungtransplantationspatienter.

Hjärtkirurgisk vårdavdelning M10 (HUS)

Kardiologisk avdelning och övervakning M9 och M8

På den kardiologiska avdelningen och övervakningen vårdas hjärtsjuka patienter med många problem.

Kardiologisk avdelning och övervakning M9 och M8 (HUS)

Avdelning 6A lungsjukdomar och kardiologi

På avdelningen vårdas patienter med olika lungsjukdomar. Avdelningen har nationellt vårdansvar för lungtransplantationspatienter.

Kardiologin sköter i regel patienter som kommer för undersökningar.

Avdelning 6A lungsjukdomar och kardiologi (HUS)


Nästa sida

 


 

Uppdaterad  23.10.2019