Hjärttransplantationsutredningar

Tiden som krävs för hjärttransplantationsutredningarna är svår att uppskatta på förhand. Syftet med alla undersökningar är att ta reda på om hjärttransplantation är ett möjligt behandlingsalternativ.

Med underökningar utreds det om hjärttransplantation är ett möjligt behandlingsalternativ. Undersökningarna inleds på det remitterande sjukhuset. Nödvändiga tilläggsundersökningar och granskningar av tidigare undersökningsresultat sker på HUS Hjärt- och lungcentrum vid Mejlans sjukhus.

Vilka undersökningar ingår i hjärttransplantationsutredningarna?

Haitarin otsikkotaso3
EKG (hjärtfilm)

EKG är en oersättlig undersökningsmetod för att diagnostisera hjärtsjukdomar. Den ger information till exempel om hjärtats rytm och eventuell syrebrist i hjärtat. Även en tidigare hjärtinfarkt kan lämna spår på EKG.​

Ultraljudsundersökning av hjärtat

Vid en ultraljudsundersökning av hjärtat utreds hjärtats anatomi och funktion. Läkaren gör en ultraljudsundersökning av hjärtat genom att röra en ultrasljudssond över bröstkorgen medan patienten ligger på vänster sida.

Tryckmätning i hjärtats högra sida

En katetrisering av höger sida görs när hastigheten och tryckförhållandena i hjärtcirkulationen behöver utredas. Vid undersökningen bedöms trycket (kil) i hjärtats vänstra förmak och blodtrycket mäts i lungartären, hjärtats högra förmak och kammare och samt i venerna. Blodets syrehalt mäts med blodprover.

Kranskärlsröntgen med kontrastmedel

Kranskärlens och hjärtklaffarnas tillstånd utreds med genomlysning.

Kliniskt belastningsprov, spiroergometri

Med denna undersökning utreds patientens prestationsförmåga, (maximal syreupptagningsförmåga) blodcirkulationen i hjärtat och lungornas funktion i belastning.

Mätning av filtrationshastigheten i glomeruli

Syftet med undersökningen är att noga utreda njurarnas funktionsförmåga.

Gammaundersökning av lungventilation och lungperfusion

Lungventilationsundersökningen visar hur den inandade luften fördelas i lungorna och lungperfusionsundersökningen ger en bild av blodcirkulationen i lungorna. Tillsammans används dessa undersökningar för att utreda orsaken till andnöd eller för att upptäcka en eventuell blodpropp i lungorna (lungemboli).

Ultraljud av halsartärerna

Blodkärlens väggar och flöden i blodkärlen undersöks med en ultraljudsapparat.

Ultraljud av övre buken

Läkaren undersöker storlek, form, placering och struktur hos organen i den övre delen av buken med ultraljud.

Bentäthetsmätning

Med denna undersöks benstyrkan och eventuell osteoporos. Bentätheten mäts i allmänhet i ländryggen och lårbenets övre del med röntgenutrustning avsedd för detta.

Utöver dessa undersökningar tas blod- och urinprover för att utreda bland annat leverns och njurarnas funktion. Bilddiagnostiska undersökningar kontrollerar att patienten inte har några dolda inflammationshärdar eller tumörer.

Tändernas skick ska undersökas med röntgen samt tandläkarundersökning. Ett intyg över tandläkarens granskning ska gärna begäras.

Lungfunktionen bedöms med ett blåsprov och den fysiska prestationsförmågan med ett 6 minuters gångtest.

Det är svårt att uppskatta tiden som går åt till de nödvändiga undersökningarna på förhand. Under hjärttransplantationsutredningarna träffar du transplantationskoordinatorn som är ditt stöd i vårdens olika skeden. Under utredningarna kontrolleras vaccinationernas giltighet.

När undersökningsresultaten är klara sammanträder en multiprofessionell grupp och fattar ett vårdbeslut. Om alla undersökningar har utförts och det inte finns några hinder för hjärttransplantation placeras patienten på hjärttransplantationslistan.

Ibland kan ett alternativ till hjärttransplantation eller en bro till hjärttransplantation vara ett mekaniskt stöd (LVAD) i hjärtats vänstra kammare.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019