Hoidon ohjaus

Hoidon ohjaus perustuu hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan sairastumisen alkuvaiheessa. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaisesti jokaisessa tapaamisessa. Tavoitteena on omahoidon osaaminen ja itsenäisten omahoidon päätösten tekeminen.

Hoitosuunnitelmaan pohjautuva hoidon ohjaus on yksilöllistä ja tilannekohtaista, sen sisältö vaihtelee henkilön tarpeen, sairauden vaiheen ja elämäntilanteen mukaan.

Yksilöllisellä hoidon ohjauksella pyritään siihen, että diabetesta sairastava omaksuu riittävät tiedot ja taidot oman hoitonsa jokapäiväiseen toteuttamiseen. Tämän pohjalta oppii tekemään hoitoaan koskevat päivittäiset valinnat ja päätökset. Lisäksi ohjauksella tuetaan hoidossa jaksamista ja elämänlaatua sekä ehkäistään diabeteksen akuutteja ongelmia ja lisäsairauksia.

Yksilöohjaus ja ryhmäohjaus

Ensitiedon jälkeen, ensimmäisen sairastamisvuoden aikana diabeteksen hoitoon liittyvät asiat pyritään käymään systemaattisesti läpi yksilöllisesti tai ryhmässä tai molempia ohjaustapoja hyödyntäen.

Ryhmäohjauksen etuna ovat vertaistuki ja mahdollisuus hyödyntää ryhmää ajatusten ja tunteiden työstämisessä. Se on yksilöohjausta tehokkaampaa hoitotasapainon ja elämänlaadun kannalta. Se ei kuitenkaan korvaa yksilökohtaista ohjausta.

Hoidon ohjauskäytännöt vaihtelevat hieman eri hoitopaikoissa. Omassa hoitopaikassa kannattaa keskustella ryhmäohjauksen mahdollisuudesta. Ryhmiä voi olla yleisellä tasolla tai liittyen johonkin diabeteksen hoidon osa-alueen teemaan, kuten esimerkiksi hiilihydraattien arviointiin, painon hallintaan tai liikuntaan.

Myös paikalliset diabetesyhdistykset järjestävät erilaisia luentotilaisuuksia ja omahoitoryhmiä, joissa saa sekä tietoa sairaudesta että tapaa muita diabetesta sairastavia. Näin voi halutessaan jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.​

Diabetesliiton ja Terveyskylän Diabetestalon verkkosivuilta löytyy erilaisia oppimismateriaaleja ja verkkokursseja. Näin voi oppia ja myös testata omahoidon osaamistaan.

Diabetesliitto ja monet kuntoutuslaitokset järjestävät sopeutumiskursseja diabetesta sairastaville. Osa näistä kursseista on Kelan järjestämiä ja kustantamia tai Veikkauksen tukemia. Sopeutumiskurssilla saa sekä hyvän tietopaketin diabeteksen nykyhoidosta että tukea antavia työkaluja omahoitoon vertaistuen ohella.

Hoidon ohjaus on jatkuvaa. Ensivaiheen ohjauksen jälkeen ja hoidon eri osa-alueiden läpikäymisen jälkeen tarvitaan ohjausta, jossa sekä päivitetään tietoja että etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin hoidon ongelmiin. Ohjaus etenee aina tarvelähtöisesti.

Päävastuu hoidon ohjauksesta on diabeteshoitajalla ja lääkärillä. Erityistyötekijöitä (jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, psykologi tai muu mielenterveyden ammattilainen sekä suun terveyden ammattilainen) hyödynnetään henkilön tarpeiden mukaisesti. Parhaimmillaan hoidon ohjaus onkin moniammatillista yhteistyötä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  15.3.2019