Diabeteksen omahoidon ohjaus ja tuki

Omahoidon ohjaus perustuu hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan sairastumisen alkuvaiheessa. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaisesti jokaisessa tapaamisessa. 

Omahoidon ohjauksella pyritään siihen, että diabetesta sairastavalla on riittävät tiedot ja taidot oman hoitonsa jokapäiväiseen toteuttamiseen. Näin hän pystyy tekemään hoitoaan koskevia päivittäisiä valintoja ja päätöksiä. Tavoitteena on myös tukea diabeteksen kanssa pärjäämistä ja jaksamista omassa arjessa sekä ehkäistä diabeteksen akuutteja ongelmia ja lisäsairauksia.

Ensitiedon ja alkuohjauksen jälkeen, ensimmäisen sairastamisvuoden aikana, diabeteksen hoitoon liittyvät asiat pyritään käymään systemaattisesti läpi. Jatkossa tarvitaan ohjausta ja tukea, jossa päivitetään tietoja ja taitoja ja etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin hoidon haasteisiin tai elämäntilanteisiin. Vuosien saatossa elämäntilanteet vaihtelevat, diabeteksen luonne voi muuttua ja hoito sekä hoitovälineet kehittyvät. Uusi tutkimustieto ja teknologia edellyttävät uusien asioiden omaksumista ja päivitetyn tiedon saantia.

Yksilöohjauksen rinnalla voidaan hyödyntää ryhmäohjausta. Ryhmäohjauksen etuna ovat vertaistuki ja mahdollisuus hyödyntää ryhmää ajatusten ja tunteiden työstämisessä. Ryhmiä voi olla yleisellä tasolla tai liittyen johonkin diabeteksen hoidon osa-alueen teemaan.

Päävastuu omahoidon ohjauksesta ja tuesta on omalla hoitajalla ja lääkärillä. Erityistyöntekijöitä konsultoidaan henkilön tarpeiden ja mahdollisten hoidon haasteiden mukaisesti. Diabeteksen hoitoon ja ohjaukseen osallistuvia erityistyöntekijöitä ovat jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityön asiantuntija, psykologi tai muu mielenterveyden ammattilainen ja suun terveyden ammattilaiset sekä eri erikoisalojen asiantuntijat.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä