Diabeteksen omahoidon ohjaus ja tuki

Hoidonohjaus perustuu hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan sairastumisen alkuvaiheessa. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaisesti jokaisessa tapaamisessa. 

​​Hoidonohjauksella pyritään siihen, että diabetesta sairastava omaksuu riittävät tiedot ja taidot oman hoitonsa jokapäiväiseen toteuttamiseen. Tämän pohjalta hän oppii tekemään hoitoaan koskevat päivittäiset valinnat ja päätökset. Lisäksi ohjauksella tuetaan hoidossa jaksamista ja elämänlaatua sekä ehkäistään diabeteksen akuutteja ongelmia ja lisäsairauksia.

Ensitiedon jälkeen, ensimmäisen sairastamisvuoden aikana, diabeteksen hoitoon liittyvät asiat pyritään käymään systemaattisesti läpi. Jatkossa tarvitaan hoidonohjausta, jossa päivitetään tietoja ja taitoja ja etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin hoidon haasteisiin tai elämäntilanteisiin. Vuosien saatossa diabetes usein muuttuu, hoito ja hoitovälineet kehittyvät. Uusi tutkimustieto ja teknologia edellyttävät uusien asioiden omaksumista ja päivitetyn tiedon saantia.

Yksilöohjauksen rinnalla voidaan hyödyntää ryhmäohjausta. Ryhmäohjauksen etuna ovat vertaistuki ja mahdollisuus hyödyntää ryhmää ajatusten ja tunteiden työstämisessä. Ryhmiä voi olla yleisellä tasolla tai liittyen johonkin diabeteksen hoidon osa-alueen teemaan.

Päävastuu hoidonohjauksesta on omalla hoitajalla ja lääkärillä. Erityistyötekijöitä konsultoidaan henkilön tarpeiden ja mahdollisten hoito-ongelmien mukaisesti. Diabeteksen hoitoon ja ohjaukseen osallistuvia erityistyöntekijöitä ovat jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityön asiantuntija, psykologi tai muu mielenterveyden ammattilainen ja suun terveyden ammattilaiset sekä eri erikoisalojen asiantuntijat.

Diabetes; omahoito; ohjaus

Päivitetty  27.5.2021