Diabetes ja ajokortti

Diabetes ei estä ajokortin saamista, jos terveysvaatimukset muutoin täyttyvät. Myös ammattiajokortin saaminen on edellytysten täyttyessä mahdollista.

Voimassa oleva ajokortteihin ja ajolupiin liittyvä ohjeistus ja säädökset löytyvät liikenneturvallisuusvirasto TRAFIn sivuilta. Lääkäreille on koottu erillinen ohjeisto:

Ajokorttiluvan myöntää TRAFI, jonka verkkosivuilta löytyvät ohjeet ajokortin hakemiseksi. Ajokorttilupa voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää haettavan ajokorttiluokan yleisten edellytysten lisäksi asetuksella säädetyt terveysvaatimukset, ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen väärinkäytön vuoksi pidetä liikenteessä vaarallisena kuljettajana.

Diabetesta sairastavalla kuten kaikilla muillakin ajoterveys arvioidaan yksilöllisesti. Ajoterveyden arviointiin vaikuttaa henkilön kaikkien sairauksien ja käytössä olevien lääkkeiden kokonaisuus sekä muu toimintakyky.

Ajoterveyden arviointi

Ajoterveyslausuntoa varten tehtävät lääkärintarkastukset koskevat pääsääntöisesti tilanteita, joissa haetaan ensimmäistä ajokorttia, korotetaan ajokorttiryhmää ryhmästä 1 ryhmään 2 tai uudistetaan ajokorttia 70 vuoden ikäisenä tai vanhempana. Lisäksi ajo-oikeuden säilyttämiseksi ryhmän 2 osalta tulee lääkärinlausunto toimittaa kahden kuukauden sisällä siitä, kun henkilö täyttää 50 vuotta. Ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen ajoterveyttä seurataan ja edistetään tavanomaisten seurantakäyntien yhteydessä.


Lääkärintodistuksen ajokorttia varten kirjoittaa henkilön terveydentilan hyvin tunteva lääkäri. Monilla pitkäaikaissairauksilla, myös muilla kuin diabeteksella, voi olla vaikutusta ajoterveyteen, jolloin ajoterveyslausunnon kirjoittanut lääkäri voi edellyttää, että aikaistettu ajoterveystarkastus tehdään määräajan kuluttua tietyn erikoisalan lääkärin toimesta. Jos diabeteksen hoitovastuu on erikoissairaanhoidon yksikössä, niin siellä otetaan kantaa diabeteksen vaikutuksesta ajoterveyteen ja voidaan kirjoittaa erikoislääkärin lausunto ajoterveydestä. Jos diabetes on johtanut näkökykyyn vaikuttaviin silmänpohjamuutoksiin, tarvitaan silmälääkärin lausunto. Nämä lausunnot voidaan myös liittää perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon lääkärin ajoterveyslausuntoon.

Käytännön kokemuksen mukaan ajoterveyteen liittyviä ongelmia esiintyy eniten ikäihmisten ohella pitkään tyypin 1 diabetesta sairastaneilla sekä henkilöillä, joille on kehittynyt diabeteksen lisäsairauksia, kuten hoitoa vaatineita silmänpohjamuutoksia.

Liian matalan verensokeri ja ajokyky

Erityisesti insuliinihoito, mutta myös insuliinin eritystä lisäävät tablettilääkkeet (sulfonyyliurea ja glinidi) altistavat liian matalalle verensokerille. Ajoterveyden kannalta olennaista on, että matalan verensokerin tuntemukset ovat tallella ja henkilö pystyy ja toimii oireiden perusteella sekä seuraa verensokeriaan säännöllisesti ja liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi. Kuljettaja vastaa itse omasta ajamisestaan eli siitä, että hän ajaa vain, jos kykenee siihen. Lääkäri tukee diabetesta sairastavan ajokyvyn säilymistä neuvonnalla ja asianmukaisella hoidolla.

Vakava hypoglykemia

Vakavalla hypoglykemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa verensokeri laskee niin matalalle, että siitä aiheutuu toisen henkilön apua vaativa vakava toimintakyvyn tai tajunnan alentuminen. Ensihoidon antama glukagonipistos tai glukoositiputus kirjataan sairauskertomukseen.

Vakava hypoglykemia ja ajokielto

Jos ryhmän 1 ajokorttiluvan omaavalla kuljettajalla on vuoden sisällä kaksi vakavaa valveilla tullutta hypoglykemiaa, lääkäri antaa hänelle lyhytaikaisen, yleensä kolmen kuukauden ajokiellon, mikä kirjataan potilaskertomukseen. Nukkuessa tulleen vakavan hypoglykemian vaikutus ajokykyyn arvioidaan yksilöllisesti.

Jos tilanne ei korjaannut kolmessa kuukaudessa tai muuten ajoterveyden edellytysten puuttuminen arvioidaan kestävän yli 6 kuukautta, niin se ilmoitetaan myös poliisille.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajilla ja muilla ammattikuljettajilla näiden ajoneuvojen ajokieltoon johtaa jo yksi vakava hypoglykemia vuodessa. Tämä myös ilmoitetaan poliisille. Ammattikuljettajan työkyky tulee arvioitavaksi työterveyshuollossa.

Vakavan hypoglykemian jälkeen

Vakavan hypoglykemian jälkeen selvitetään siihen johtaneet tekijät ja tarpeen mukaan muutetaan diabeteksen hoitoa ja seurantaa. Seurannassa kannattaa hyödyntää glukoosisensorointia.

Jos poliisi on peruuttanut ajoluvan, ajoluvan palauttamista voi hakea erikoislääkärin lausunnolla, kun ajokorttiluokan terveysedellytykset taas täyttyvät. Edellytyksenä on, että ajoterveys on myös muilta osin kunnossa, eikä kuljettajalla esimerkiksi ole muita ajoterveyttä heikentäviä sairauksia.

Diabetesta sairastavan henkilön ajoterveysvaatimukset

Ryhmä 1 ajoterveysvaatimukset

 • Ryhmä 1 ajoterveysvaatimukset koskevat traktorin, mopon, mopoauton, moottoripyörän ja henkilöauton tai henkilöautovetoisen ajoneuvoyhdistelmän (paino alle 3,5 tonnia) sekä pakettiauton (paino alle 3,5 tonnia) kuljettajia.
 • Diabetesta sairastava käy säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa ja ajoterveys arvioidaan ja arvio kirjoitetaan hoitokertomukseen vähintään 5 vuoden välein.
 • Hänellä ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa kahdesti viimeisen 12 kuukauden aikana. Jos hänellä on ollut tällä tavoin toistuva hypoglykemia, edellytetään ajo-oikeuden säilymiseksi hänen diabetestaan hoitavan lääkärin puoltava arviointi ja lausunto asiasta ja säännöllinen diabeteksen seuranta.
 • Jos vakavaa hypoglykemiaa ilmenee toistuvasti hereillä oloaikana, ajokortin saa myöntää tai uusia vasta 3 kuukauden kuluttua viimeisestä kohtauksesta. Jos on toistuva vakava hypoglykemia hereillä oloaikana, niin lääkäri antaa lyhytaikaisen ajokiellon, jonka hän merkitsee hoitokertomukseen. Tällaista alle 6 kk kestävää ajokieltoa ei erikseen ilmoiteta poliisille.
 • Mahdollisen yksittäisen vakavan hypoglykemian syy on selvitetty ja hoidonohjauksella ja hoitomuutoksin on pyritty ehkäisemään vakavan hypoglykemian uusiutuminen.
 • Hän tunnistaa verensokerin laskun oireet ja osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja liikenteessä toimimiselle.
 • Insuliinia tai muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkeaineita (sulfonyyliurea, glinidi) käyttävä henkilö seuraa itse verensokeriaan hoitosuunnitelman mukaisesti.
 • Liian korkean verensokerin aiheuttamat riskit liikenneturvallisuudelle on myös huomioitu.
 • Diabetekseen ei liity sairauksia, jotka muuten heikentävät ajoterveyttä.
 • Jos henkilön diabeteksen (ja mahdollisten muiden sairauksien) arvioidaan estävän hänen turvallisen toimimisensa liikenteessä yli 6 kuukauden ajaksi, lääkärin on annettava ajokielto ja ilmoitettava asiasta poliisille.

Ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset

 • Ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset koskevat kuorma-auton, linja-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa, sekä yli 3,5 tonnia painavan henkilö- tai matkailuauton kuljettajaa sekä taksin kuljettajaa.
 • Hän käy säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa ja ajoterveys arvioidaan ja arvio kirjataan hoitokertomukseen vähintään 3 vuoden välein.
 • Hänellä ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 kuukauden aikana.
 • Hän tunnistaa verensokerin laskun oireet täysin.
 • Insuliinia tai muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkeaineita käyttävä henkilö seuraa itse verensokeriaan vähintään kaksi kertaa päivässä ja ajotilanteisiin liittyen (ennen ajamista ja pidemmillä matkoilla 2–3 tunnin välein).
 • Hän osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja liikenteessä toimimiselle.
 • Liian korkean verensokerin aiheuttamat riskit on myös huomioitu.
 • Diabetekseen ei liity sairauksia jotka oleellisesti heikentävät ajoterveyttä.