KYS, Polikliniken för endokrinologi och klinisk nutrition

Den viktigaste uppgiften som åligger endokrinologi och klinisk nutrition polikliniken är att tillhandahålla så bra vård och behandling som möjligt för personer med diabetes.

Välkommen till polikliniken för endokrinologi och klinisk nutrition

KYS tillhandahåller högklassig vård och behandling inom alla medicinska specialiteter, inklusive vård och behandling vid diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar, bedriver internationellt erkänd forskning och utbildar framtida topptalanger.

Med mångprofessionell kompetens tillhandahålls bästa möjliga behandling och vård vid diabetes högklassigt och individuellt i samarbete med patienten.

Haitarin otsikkotaso2

För polikliniken behövs en läkarremiss

För personer över 15 år har polikliniken för endokrinologi och klinisk nutrition mångprofessionell specialkompetens inom diabetes. För polikliniken behövs en tidsbokning och en remiss (mån–fre kl. 8–15).

På polikliniken arbetar många läkare, diabetesskötare och näringsterapeuter som specialiserat sig på diabetes. Avdelningssekreterarna kompletterar det mångprofessionella teamet. Efter behov samarbetar vi med yrkesutbildade inom andra specialiteter.

Handledning, rådgivning och stöd individuellt

Mottagningen grundar sig på ett samarbete mellan person med diabetes, diabetesskötaren och diabetesläkaren. Tillsammans gör man en genomgång av förutsättningarna för framgångsrik vård och behandling, målen för dessa och egenuppföljningen av blodsockervärdet. Dessutom gör man en screening av eventuella organförändringar och ingriper aktivt i hanteringen av konstaterade förändringar.

I den utsträckning det är möjligt försöker man ordna undersökningarna, vården, behandlingen och uppföljningen polikliniskt. Förfarandet är det samma då det gäller inledande handledning, vård och behandling för person med typ 1 diabetes som nyligen fått sin diagnos, påbörjande av flerinjektionsbehandling och behandling med insulinpump.

Behovet av vidare hänvisningar och uppföljningsbesök avgörs från fall till fall. Vården och behandlingen fortsätter inom den specialiserade sjukvården cirka två år. Därefter väljs tillsammans med person med diabetes den vårdenhet som lämpar sig för hens diabetesuppföljning.

Våra mångprofessionella specialtjänster

Efter behov tillhandahåller vi följande specialtjänster för personer med diabetes:

  • diabetesfotpoliklinik dit behandlingen av komplicerade fotproblem har centraliserats
  • poliklinik för gravida, i samarbete med kvinnopolikliniken
  • poliklinik för personer med diabetes som har en njursjukdom
  • transitionspoliklinik (mottagning tillsammans med pediatriska polikliniken, avsedd för unga personer som förflyttas från pediatriska poliklinikens uppföljning).

Då det gäller diabetesrelaterade sjukdomar ordnas undersökningarna, vården och behandlingen efter behov vid enheterna inom var och en specialitet.

Digital vårdväg och annan teknik som stöd för vården

Som stöd för vården tillämpar vi fortlöpande informationsteknik och den nyaste vård- och behandlingstekniken. Det elektroniska verktyget för eget lärande och kommunikation, dvs. den digitala vårdvägen, är en fast del i vården av patienter som står under vår uppföljning.

Den digitala vårdvägen kompletterar eller ersätter delvis den traditionella sjukvården och mottagningsbesöken. För personer med diabetes öppnas denna i samband med ett poliklinikbesök. Vid valfri tidpunkt kan man genom vårdvägen bland annat

  • sätta sig in i materialet om handledning i anslutning till vård och behandling vid diabetes
  • fylla i enkäter gällande vården och behandlingen samt få respons på dessa
  • förmedla uppföljningsinformation om symtom och hälsomätningar till de vårdansvariga yrkesutbildade personerna
  • kontakta de vårdansvariga yrkesutbildade personerna med meddelanden 24/7.

Vi kan också ordna distansmottagningar via en videoförbindelse samt efter behov nätverksmöten där personer med diabetes kan dra nytta av ett mångprofessionellt perspektiv, utan att behöva besöka olika experter separat.

Redan nu ger vi personer med diabetes anvisningar om att ladda upp uppgifterna i sina behandlings- och uppföljningsapparater hemma och ställa dem till förfogande för vårdenheten. Då kan man använda mottagningstiden för det väsentliga, dvs. diskussioner med patienten, statusbedömningar och ordnande av distansmottagningar samt e-möten genom de digitala vårdvägarna.

Säkerställande av vårdkvaliteten

Med hjälp av diabeteskvalitetsregistret kan vi systematiskt följa upp den vård och behandling som vi tillhandahåller och kvaliteten på dessa samt fortlöpande utveckla vår verksamhet till förmån för patienterna.

Diabetes; palvelut; hoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022