Distribution av vårdförnödenheter för diabetes inom PSSHPs område

För vårdförnödenheter behövs en remiss från den vårdgivande enheten.

Vårdenheten bedömer behovet av vårdförnödenheter

En person med diabetes har rätt att få den mängd vårdförnödenheter hen behöver avgiftsfritt. För att få vårdförnödenheter krävs en bedömning av behovet av förnödenheter från den vårdgivande enheten. För distributionen av vårdförnödenheter behövs det i allmänhet en skriftlig remiss från den vårdgivande enheten.

Inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt lämnas vårdförnödenheterna för diabetes ut av hälsocentralen i den egna hemkommunen. Då det gäller det praktiska genomförandet av distributionen och upphandlingen av förnödenheter finns det kommunspecifika skillnader som man kan ta reda på genom webbplatsen för hälso- och sjukvårdstjänsterna i den egna kommunen eller det egna vårdstället.

I upphandlingsavtalet fastställs förnödenheterna, det specificerade behovet och mängden

I lagen om offentlig upphandling förpliktas hälso- och sjukvården att konkurrensutsätta vårdförnödenheter för diabetes, till exempel lansetter, pennålar, mätare och mätremsor som behövs för egen uppföljning av blodsockervärdet, insulinpumpar med tillbehör och utrustning för kontinuerlig uppföljning av blodsockervärdet. I de kommuner inom PSSHP:s område som deltagit i den gemensamma konkurrensutsättningen distribueras således vårdförnödenheter som tas upp i upphandlingsavtalet.

För att få utrustning som inte ingår i beslutet krävs en läkares motiveringar, och det slutliga beslutet fattas av de yrkesutbildade personer som svarar för distribution av vårdförnödenheter i var och en kommun.

Information och stödmaterial om rätt till vårdförnödenheter

Som stöd för tillgång till vårdförnödenheter har Diabetesförbundet sammanställt blanketter som gör det lättare att anföra ett officiellt klagomål, om rätten till vårdförnödenheter inte uppfylls.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022