Distribution av vårdförnödenheter för diabetes

Inom Åucs specialupptagningsområden i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa får personer med diabetes diabetesvårdförnödenheter från hälsocentralen i sin hemkommun.

Förutsättningen för att få vårdförnödenheter är att bedömning av behovet av förnödenheter från den vårdgivande enheten.

För distribution av vårdförnödenheter behövs en skriftlig vårdplan.

Närmare information kan begäras frän hälsocentralen eller vårdstället i den egna hemkommunen.

I lagen om offentlig upphandling åläggs hälso- och sjukvården att också konkurrensutsätta vårdförnödenheter för diabetes.

Förnödenheterna omfattar

  • lansetter
  • nålar
  • mätare och remsor som behövs för egen uppföljning av blodsockervärdet
  • insulinpumpar och tillbehör för dessa
  • tillbehör för uppföljning av vävnadssockervärdet, dvs. sensorering

I de kommuner inom Åucs specialupptagningsområde som deltagit i den gemensamma konkurrensutsättningen distribueras upphandlingsavtalsenliga vårdförnödenheter. För att få förnödenheter som inte ingår i beslutet krävs en läkares motiveringar. Det slutliga beslutet fattas av de yrkesutbildade personer som svarar för distributionen av vårförnödenheter.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022