Läkemedelsersättning

Ersättningen för olika läkemedel varierar. På FPA:s webbplats eller apoteket kan du kontrollera kriterierna för ersättning för just dina läkemedel.

​​​​​​

Du kan få ersättning från FPA för läkemedel som har ordinerats med recept. Ersättningens storlek beror på sjukdomen, behandlingen och preparatet. Läkemedelsersättningarna är indelade i grundersättning (40 %) och specialersättning (65 % eller 100 % efter preparatets självrisk). Du får ersättning först efter den årliga initiala självrisken.

Ersättning av insulinpreparat

Insulinpreparat ingår vanligen i kategorin för högre specialersättning. Det betyder att priset ersätts i sin helhet efter självrisken på 4,50 euro för varje preparat som du köper på en gång. Undantag är tillfällig insulinbehandling under graviditet, för vilken man får grundersättning. För vissa insulinpreparat finns det dessutom speciella villkor för att man ska få ersättning.

Ersättning av andra diabetesläkemedel

Tablettbehandling och andra injicerade läkemedel än insulin hör huvudsakligen till kategorin för lägre specialersättning (60 %). Alla läkemedel avsedda för behandling av diabetes är inte nödvändigtvis ersättningsgilla eller så måste speciella villkor uppfyllas för att få ersättning för dem.

Övriga läkemedel

Diabetiker använder ofta också andra läkemedel för högt blodtryck och behandling av störningar i fettmetabolismen. För dessa läkemedel får man i regel grundersättning. Det finns specifika bestämmelser för när man kan få lägre specialersättning för medicin avsedd för behandling av blodtryck respektive kolesterol. För att få ersättning behövs B-utlåtande av läkare, som konstaterar att ersättningskriteriet uppfylls.

Ansökan om läkemedelsersättning

Rätt till specialersättning ansöks från FPA med B-utlåtande som den behandlande läkaren har skrivit. För vissa läkemedel krävs utlåtande av specialistläkare. Utgående från B-utlåtandet avgör FPA rätten till specialersättning. Du behöver inte lämna in någon annan blankett för ansökan. FPA skickar dig ett nytt FPA-kort som är försett med numret för ersättningsrätten.

Du kan kontrollera om dina läkemedel är ersättningsgilla på FPA:s webbplats eller på apoteket.


Föregående sidaNästa sid​a

​ 


 

Uppdaterad  27.5.2019