Vad är rehabilitering?

​​​​

Rehabilitering stöder personen i att klara sig självständigt och att må bra både i vardagen och i livets olika övergångsperioder. Den förbättrar personens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Målet är därtill att främja personens möjligheter till delaktighet, studieförmåga och sysselsättning.

Ett delområde i vården av långtidssjuka, däribland diabetiker, är att identifiera behovet av rehabilitering och att hänvisa personen till rehabilitering.

Hemkommunen, den offentliga sektorn och staten bär det huvudsakliga ansvaret för att arrangera rehabilitering. Rehabilitering är också möjligt via FPA, arbets- eller trafikolycksfallsförsäkring, arbetspensionsbolag och arbetskraftsbyrån. Företagshälsovården spelar en betydande roll i att främja arbetsförmågan och att föreslå ändamålsenlig rehabilitering.

Rehabilitering ges av bashälsovården och specialsjukvården, antingen så att de själva arrangerar den eller köper rehabiliteringstjänster av andra aktörer. I Finland erbjuds en avsevärd del av rehabiliteringstjänsterna av olika organisationer.

Medicinsk rehabilitering som främjar funktionsförmågan

Medicinsk rehabilitering hjälper personen att upprätthålla och förbättra såväl den fysiska, psykiska som sociala funktionsförmågan samt främjar och stöder livskontroll och förmågan att självständigt klara av dagliga funktioner.

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering är en målinriktad process där den som rehabiliteras själv spelar den centrala rollen. Tidsmässigt avgränsade åtgärder, exempelvis rehabiliteringskurser, ingår i rehabiliteringen.

Funktionsförmågan som är nedsatt eller till och med upplevd som förlorad förstärks och personen kan allt bättre själv göra något för att må bättre.

Vad är en rehabiliteringsplan?

Rehabiliteringsplanen, som görs till stöd för rehabiliteringsarrangemangen som helhet, är ett ofta lagstadgat dokument som definierar rehabiliteringens mål och de åtgärder med vilka rehabiliteringen främjas och utvärderas. Rehabiliteringsplanen görs i samråd mellan den behandlande läkaren, personen själv eller personen och personens anhöriga eller någon annan närstående​.​ 

Föregående sidaN​ästa sida​

​ 


Uppdaterad  27.5.2019 7.52