Vårdplanens innehåll

Vårdplanen är en del av patientens journalhandling som görs upp när sjukdomen har brutit ut och uppdateras vid behov under varje besök på mottagningen.

​​​​​​​

Vårdplanen görs upp tillsammans enligt individuella behov, mål, metoder och resurser. Diabetikern deltar själv i att sätta upp målen för sin vård. Vårdplanen är alltid tillgänglig för såväl diabetikern själv som vårdteamet.

Den behandlande läkaren har huvudansvaret för vårdplanen, men alla som deltar i vården har sitt ansvar för att göra upp vårdplanen. Det är ett gemensamt redskap som säkerställer kontinuiteten i vården.

I vårdplanen antecknas:

 • vårdbehovet
 • vårdens mål
 • vårdens genomförande och metoder samt stöd som behövs
 • vårdens utvärdering
 • vårdens uppföljning.

Vårdens mål

Målen sätts upp gemensamt. De ska vara realistiska och sådana att både diabetikern själv och vårdenheten förbinder sig till att försöka uppnå dem. Ofta sätter man upp delmål.

Målen kan vara

 • numeriska, t.ex. värdet för sockerhemoglobin HbA1c, blodsockret oftast före måltid eller blodtryckets nivå
 • sådana som hör ihop med livsstilen, t.ex. gällande mat, motion, sömnrytm, alkoholbruk och rökning
 • dagliga åtgärder inom egenvården, t.ex. antal och tidpunkter för egenmätning av blodsockret.

Målen ska vara individuella, konkreta, tillräckligt utmanande, men ändå nåbara.

Det är bra att justera målen enligt situation och resurser.

Vårdens genomförande och metoder

Vårdmetoderna kan vara exempelvis

 • användning av hälsovårdens tjänster, som deltagande i viktkontrollgrupp​
 • förändringar i läkemedelsbehandlingen
 • konsultation och handledning av specialmedarbetare
 • uppgifter i egenvården, som plan för blodsockermätningen, användning av stegräknare eller matdagbok
 • diabetikerns åtgärder för att upprätthålla sin hälsa och sitt välmående, som förändringar i livsstil eller deltagande i kamratstöds- eller motionsgrupp.

Metoderna kan också omfatta olika lärandeuppgifter, som att skaffa sig mer information för egenvården.

Vårdens utvärdering

Vårdplanens genomförande utvärderas under besök på mottagningen eller vid annan vårdkontakt.

Målen som sattes upp föregående gång gås igenom för att se hur målen har uppnåtts och vilka svårigheter det eventuellt har varit med dem. Samtidigt funderar man över om målen har varit realistiska, hur väl man har lyckats med dem och om det finns något som ännu kräver förbättring.

I bästa fall lever och ändras vårdplanen enligt olika faser och situationer i personens liv.

Uppnådda mål sporrar att gå vidare och ger krafter åt såväl diabetikern som vårdteamet.

Vårdens uppföljning

Följande vårdkontakt och hur man ska förbereda sig för den avtalas och antecknas i vårdplanen. Ska det tas prover eller göras undersökningar i förväg så att resultaten finns tillgängliga vid nästa besök?

Vissa besök kan avtals som distanskontakt, exempelvis telefonsamtal eller att skicka resultaten från blodsockermätningar elektroniskt.

Kontaktpersonens kontaktuppgifter måste finnas antecknade så att det vid behov går att ta kontakt också mellan de avtalade uppföljningsbesöken.

Föregående sidaNäst​a sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019