Uppföljningsbesök vid diabetes

Uppföljningsbesök och möten planeras individuellt och genomförs ansikte mot ansikte eller på distans.

Tidigare var det vanligt att personer med diabetes besökte läkaren och sjuksköterskan regelbundet och på plats på vårdenheten. Numera planeras uppföljningsbesöken hos läkaren, sjuksköterskan eller vårdteamets andra yrkespersoner eller annan kontakt enligt det individuella behovet oftare eller mer sällan antingen ansikte mot ansikte eller på distans.

Vården och dess uppföljning, lämpliga vårdförnödenheter, undersökningar och uppföljningsmöten överenskoms tillsammans och antecknas i den egna vårdplanen. I början av vården, intensifieringsfasen av vården eller när vårdmetoden ändras behövs handledningsbesök och vårdmöten oftare. När behandlingsmålen har uppnåtts kan möten utföras mera sällan och de kan skötas även på distans.

Om behandlingsmålen ännu inte har uppnåtts eller personen har utmaningar som gäller livssituationen, de psykiska eller sociala resurserna, genomförandet av behandlingen eller att orka med behandlingen, behövs möten oftare.

Utveckling av vårdtekniken, digitala vårdvägar, att skicka egenuppföljningsresultat via applikationen till en molnserver eller vårdenheten är nya sätt som stödjer egenvården.

Det är vanligtvis bra att mötas eller att göra en gemensam bedömning av situationen årligen. Då utredes förutom genomförandet av egenvården, sockerbalansen och blodtrycket, riskfaktorer för diabetesrelaterade sjukdomar och artärsjukdomar och eventuella symtom och fynd. Dessutom kan man tillsammans överväga och lösa utmaningar i samband med diabetes och dess behandling samt hur man orkar med behandlingen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022