Tolkning och användning av blodsockervärden

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resultat från enstaka blodsockermätningar vid olika tider på dygnet ger inte en tillräcklig helhetsbild av glukosnivån eller dess svängningar. Därför ska egenkontroll av blodsocker göras systematiskt. Det är bäst att titta på resultaten över en längre period, vanligen en vecka–en månad.

Förändringar i doserna av diabetesläkemedel och insulin ska avtalas tillsammans med den egna läkaren och diabetesskötaren. ​​​

Blodsockret på morgonen och före måltider

Utgående från blodsockervärdena på morgonen och före måltider bedöms det om basinsulinet eller annan medicinering är tillräcklig, och hurdan effekt medicinerna har under hela dygnet.

Om du använder måltidsinsulin kan du, genom att mäta blodsockret före måltiden, bedöma om du behöver en tillfällig dos korrigerande snabbinsulin.

Måltidsparmätning

Måltidsparmätning betyder blodsockermätning före och cirka 2 timmar efter en måltid. Blodsockervärdet som man mäter efter måltiden visar hur maten och den använda behandlingen påverkar blodsockret.

Vid flerdosbehandling och pumpbehandling visar måltidsparmätning om snabbinsulinets dos och tidpunkt är lämpliga för måltidens kolhydrater.

Kväll-morgonparmätning

Kväll-morgonparmätning innebär blodsockermätning när man lägger sig (ca 3–4 timmar efter senaste måltiden) och när man vaknar på morgonen. Det visar hur insulinet påverkar leverns sockerutsöndring på natten. 

Utgående från kväll-morgonparmätning bedöms hur behandlingen fungerar och i synnerhet om basinsulindosen är lämplig..

Mätning i en viss situation

Enskilda mätningar visar läget just då. Om blodsockret är för lågt eller för högt, ska du fundera över vad som kan ha orsakat det, fastän du kanske inte alltid kommer på förklaringen. Man ska inte utgå från enstaka mätningar och tillfälliga svängningar i blodsockret för att ändra den grundläggande behandlingen.

Alltför lågt blodsocker, dvs. under 4 mmol/l, måste korrigeras genast med snabba kolhydrater. Hypoglykemi kan bero på många olika saker, t.ex. för stor måltidsinsulindos i förhållande till kolhydraterna, för stor dos basinsulin, större fysisk ansträngning än normalt, variation i insulinets upptagning.

Blodsocker som högre än målnivån korrigeras i samband med följande måltid med en liten extra dos snabbinsulin. Högt blodsocker efter en måltid kan korrigeras med motion. Extra doser av snabbinsulin för att korrigera blodsockret mellan måltider rekommenderas inte om inte man använder en dosräknare, som beaktar hur mycket av inverkan av föregående insulindos det finns kvar. Korrigeringar med snabbinsulin mellan måltiderna leder lätt till att blodsockret åker ”berg-och-dalbana”.

Trender i blodsockernivån

Det som är viktigare än enstaka mätningar är att se om det finns några upprepningar, någon trend, i mätresultaten. Är blodsockret t.ex. ofta för lågt eller för högt en viss tid på dagen? I så fall bör behandlingen justeras. För att kunna göra förändringar i behandlingen, måste du känna till hurdan effekt dina insuliner har och hur de beter sig i din kropp.

Först ska du tänka på när ditt blodsocker är för lågt. Alltför lågt blodsocker orsakar vanligen en reaktiv höjning av blodsockret.

Oftast lönar det sig att bara ändra på en sak i taget och bedöma vilken inverkan ändringen har, innan man börjar göra fler förändringar.

Bedömning av insulinbehandlingen som helhet

Om blodsockret inte är vid målnivån, bedöms först insulinbehandlingen som helhet, dvs. den totala dosen insulin per dygn (hur många enheter insulin sammanräknat och hur många enheter per kilo kroppsvikt), och sedan hur hela dygnsdosen fördelas på bas- och måltidsinsulin. 

Om sockerhemoglobinvärdet HbA1c är högt utan återkommande hypoglykemier, behövs det vanligen mer insulin. Om HbA1c-värdet är lågt, och mätningarna visar återkommande höga blodsockernivåer, kan orsaken vara en reaktiv höjning på grund av att blodsockret har varit för lågt, och då måste insulindosen minskas.

Basinsulinets dos

Lämplig dos basinsulin bedöms genom att mäta blodsockret när du lägger dig och när du vaknar (kväll-morgonparmätning), och på eftermiddagen före middagen så att det har gått fyra timmar från föregående måltid.

Måltidsinsulinets dos och tidpunkt

När rätt dos för basinsulinet har hittats, bedöms hur mycket blodsockret höjs efter måltiderna och den ställs i relation till maten och läkemedels- eller insulinbehandlingen.

Anteckning av och reflektion över resultaten

Det är viktigt att anteckna mätresultat i uppföljningshäftet under varandra enligt klockslag, så att det är lättare att jämföra resultaten. Om du använder en mobil- eller datorapplikation kan du titta på exaktare uppföljningssiffror för blodsockerbalansen och få mellanrapporter.

Skriv ner resultaten i uppföljningshäftet om du inte använder en dator- eller mobilapplikation. Egenkontrollresultaten skickas till eller delas elektroniskt med diabetesmottagningen med avtalade intervaller eller så tar du blodsockermätaren och uppföljningshäftet med till mottagningen. 

Innan du ska till mottagningen är det bra att följa med blodsockret oftare i minst tre dagar, antingen med egenmätning av blodsockret eller med sensor. Då ska man anteckna också insulindoserna, kolhydraterna (eller skriva matdagbok) och motion.

På mottagningen går du igenom resultaten tillsammans med diabetesskötaren eller läkaren och funderar över eventuella behov att ändra behandlingen.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019