Diabetes och körkort

Diabetes är inget hinder för att få körkort om de övriga hälsokraven uppfylls. Det är också möjligt att få yrkeskörkort om villkoren uppfylls.

​​​​​​​​​​​

Ett körkort kan utfärdas till en person som, utöver de allmänna villkoren för den sökta körkategorin, uppfyller de hälsokrav som fastställs i förordningen.  Såsom för alla bedöms körhälsan även för en diabetiker individuellt. Körhälsan och dess utvärdering påverkas av komplexiteten på alla sjukdomar och medicinska behandlingar av dem samt förmågan att fungera och kontrollera växlande situationer.


Bilagor och bestämmelser om körkort finns på Traficoms webbplats. Praktiska instruktioner för körkort hittar du bakom denna länk: Ajokortti-info.fi

Bedömning av körhälsan

Läkarundersökningar för utlåtande om körhälsa behövs i huvudsak när du ansöker om ditt första körkort, vill uppgradera ditt körkort från grupp 1 till grupp 2 eller förnyar ditt körkort när du är 70 år eller äldre. Därtill ska du inom två månader efter att du fyllt 50 år lämna in ett läkarutlåtande för att få behålla din körrätt inom grupp 2. Efter att du har beviljats körkortstillstånd följs körhälsan upp och främjas i samband med vanliga uppföljningsbesök.

Läkarintyget för körkort ska skrivas av en läkare som känner till personens hälsotillstånd väl. Många långtidssjukdomar, också andra än diabetes, kan påverka körhälsan, så läkaren som skriver utlåtandet över körhälsan kan förutsätta att en förtida kontroll av körhälsan görs efter en viss tid av en viss specialistläkare. Om en enhet inom specialsjukvården ansvarar för diabetesbehandlingen tar enheten ställning till hur ens diabetes påverkar körhälsan och en specialistläkare där kan skriva utlåtande över körhälsan. Om ens diabetes har lett till förändringar i ögonbotten som påverkar synen, behövs utlåtande av ögonläkare. De här utlåtandena kan också bifogas till utlåtande över körhälsan skrivet av en läkare inom bashälsovården eller arbetshälsovården.​​

För lågt blodsocker och körförmåga

I synnerhet insulinbehandling, men också tablettläkemedel som ökar insulinutsöndringen (sulfonylurea och glinid), ökar risken för alltför lågt blodsocker, hypoglykemi. Med tanke på körhälsan är det viktigt att du fortfarande kan känna av lågt blodsocker och kan handla utgående från symtomen. Du ska också kontrollera ditt blodsocker regelbundet och tillräckligt ofta med tanke på trafiksäkerheten. När du kör bil ansvarar du alltid själv för ditt körande och för att du kör bara om du är i körskick. Läkaren stöder diabetiker i att bevara sin körförmåga genom att ge råd och korrekt vård.

Allvarlig hypoglykemi

Allvarlig hypoglykemi är en situation där blodsockret sjunker så lågt att det orsakar allvarlig försämring av funktionsförmågan eller medvetandet som kräver hjälp av en annan person. Glukagoninjektion eller glukosdropp som getts av akutsjukvården antecknas alltid i sjukjournalen.

Allvarlig hypoglykemi och körförbud

Om en förare med körkortstillstånd i grupp 1 inom ett år har två allvarliga hypoglykemier i vaket tillstånd, ger läkaren kortvarigt körförbud, vanligen på tre månader, som antecknas i patientjournalen. Inverkan av allvarlig hypoglykemi som inträffat i sömnen på körförmågan bedöms individuellt

Om situationen inte förbättras på tre månader eller det bedöms att kraven för körhälsa inte uppfylls på 6 månader, meddelas det också till polisen.

För lastbils- och bussförare och andra yrkeschaufförer leder redan en allvarlig hypoglykemi i året till förbud att köra dessa fordon. Det här meddelas också till polisen. Yrkeschaufförers arbetsförmåga ska bedömas av arbetshälsovården.

Efter allvarlig hypoglykemi

Efter allvarlig hypoglykemi utreds vilka faktorer som har lett till det och vid behov ändras behandlingen och uppföljningen av diabetes. I uppföljningen är det bra att använda glukossensorering.

Om polisen har gett körförbud, kan man ansöka om att återfå sin körrätt med utlåtande från specialistläkare när hälsokraven för körkortsklassen uppfylls igen. En förutsättning är att körhälsan också i övrigt är i skick och föraren inte exempelvis har andra sjukdomar som försämrar körhälsan.

Krav på körhälsa för diabetiker

Krav på körhälsa i grupp 1

 • Kraven på körhälsa i grupp 1 gäller förare av traktor, moped, mopedbil, motorcykel och personbil eller fordonskombination dragen av personbil (vikt under 3,5 ton) samt paketbil (vikt under 3,5 ton).
 • Diabetiker ska gå på regelbundna läkarkontroller och körhälsan ska bedömas och bedömningen antecknas i journalen med minst 5 års intervall.
 • Diabetiker har inte haft två allvarliga hypoglykemier under de senaste 12 månaderna. Om sådan återkommande hypoglykemi har förekommit, krävs att den vårdande diabetesläkaren bedömer situationen och ger ett positivt utlåtande om saken för att diabetikern ska få behålla sin körrätt och därtill ska regelbunden diabetesuppföljning göras.
 • Om upprepade allvarliga hypoglykemier förekommer i vaket tillstånd, får körkort beviljas eller förnyas först 3 månader efter senaste anfall. Vid återkommande allvarlig hypoglykemi i vaket tillstånd utfärdar läkaren kortvarigt körförbud som antecknas i journalen. Sådana korta körförbud under 6 månader behöver inte separat meddelas till polisen.
 • Orsaken till eventuell enstaka allvarlig hypoglykemi har utretts och diabetikern har fått handledning i behandling och behandlingen har ändrats för att försöka undvika allvarlig hypoglykemi i framtiden.
 • Diabetikern känner igen symtomen på sjunkande blodsocker och förstår riskerna med lågt blodsocker vid körning av fordon och vid agerande i trafiken.
 • Person som använder insulin eller andra läkemedel som ökar hypoglykemirisken (sulfonylurea, glinid) kontrollerar själv sitt blodsocker enligt vårdplanen.
 • Också riskerna som högt blodsocker orsakar för trafiksäkerheten har beaktats.
 • Diabetikern har inga andra sjukdomar i samband med diabetes som försämrar körhälsan.
 • Om det bedöms att personens diabetes (och ev. andra sjukdomar) hindrar från att agera säkert i trafiken i över 6 månader, ska läkaren utfärda körförbud och meddela saken till polisen.

polisen. Krav på körhälsa i grupp 2

 • Kraven på körhälsa i grupp 2 gäller förare av lastbil, buss och fordonskombination samt förare av person- eller husbil som väger över 3,5 ton och taxiförare.
 • Diabetikern ska gå på regelbundna läkarkontroller och körhälsan ska bedömas och bedömningen antecknas i journalen med minst 3 års intervall.
 • Diabetikern har inte haft allvarlig hypoglykemi under de senaste 12 månaderna.
 • Diabetikern känner igen alla symtom på sjunkande blodsocker.
 • Personer som använder insulin eller andra läkemedel som ökar hypoglykemirisken kontrollerar själv sitt blodsocker minst två gånger om dagen och i olika körsituationer (före körning och på längre resor med 2–3 timmars mellanrum).
 • Diabetikern förstår riskerna med lågt blodsocker vid fordonskörning och vid agerande i trafiken.
 • Också riskerna som alltför högt blodsocker orsakar har beaktats.
 • Diabetikern har inga andra sjukdomar i samband med diabetes som avsevärt försämrar körhälsan.

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  11.7.2019