Diabetes hos barn och unga

I Finland insjuknar cirka 600 barn och unga årligen i diabetes. Diabetes hos barn och unga är till huvudsakligen typ 1-diabetes. Typ 2-diabetes är en sällsynt sjukdom hos finländska barn och unga.

Diabetes hos barn och unga är huvudsakligen typ 1-diabetes, där bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller förstörs till följd av en autoimmun process. Följden är insulinbrist, som kräver ersättningsbehandling med insulin.

Diabetessymtom hos barn

Symtomen på diabetes är ökad törst och urineringsbehov, eventuellt återkommande sängvätning, trötthet, dålig aptit och viktnedgång. Även om den autoimmuna processen som leder till insulinbrist är lång, kan diabetessymtomen uppkomma plötsligt. Om man inte känner igen symtomen eller söker vård i tid, kan insulinbristen orsaka ketoacidos. Symtomen på ketoacidos är till exempel illamående, kräkningar, magont, snabb andning och slutligen sänkt medvetandegrad. Vid diabetesmisstanke bör du utan dröjsmål föra barnet till en jourenhet för utvärdering.

Behandling av diabetes hos barn

Eftersom diabetes hos barn nästan alltid beror på insulinbrist, behandlas den med insulin. Insulinet doseras antingen som injektioner eller med en insulinpump. Insulindoserna justeras enligt måltidernas kolhydratmängder samt blodsockeruppföljning. Vid sidan av blodsockermätningar som görs från fingerspetsen används allt oftare olika sensorutrustningar som möjliggör uppföljning av glukosnivåerna nästan i realtid.

Egenvård utgör grunden

För att diabetesbehandlingen ska lyckas måste man vara aktiv i sin egenvård. Barnets egna vårdfärdigheter ökar med åldern, men det är alltid den vuxna som ansvarar för att diabetesbehandlingen utförs.

Målet för barnets diabetesbehandling är att hålla blodsockernivåerna nära de normala värdena, även om blodsockret ofrånkomligen varierar mer hos personer med diabetes än hos friska. Vid en god glukosbalans förekommer det inte för mycket höga eller låga blodsockervärden och ”försockringen” av de röda blodkropparna (hemoglobin HbA1c), som beskriver glukosnivån under en längre period hålls i regel under 57 mmol/mol.

Ett viktigt mål är också en så normal och lycklig barndom och ungdom som möjligt, trots diabetes och de behandlingsåtgärder den kräver. Om man i huvudsak lyckas hålla den genomsnittliga blodsockernivån vid målet, är risken för följdsjukdomar på grund av långvarig diabetes liten. Då är det mycket sannolikt att barnets hälsa och förväntade livslängd är samma som hos lika gamla friska barn.

I dag föranleder diabetes väldigt få begränsningar med avseende på bland annat hobbyer och yrkesval. Uppföljningen av diabetes hos barn och unga sker inom specialsjukvården.

Uppdaterad  20.9.2019

Kyllä