Alkoholanvändning

En måttlig alkoholanvändning innebär ingen större risk för diabetiker än för vem som helst annan. Män med diabetes borde ändå inte dricka mer än två portioner alkohol om dygnet, och kvinnor inte mer än en – och inte ens dessa mängder varje dag

​​​​​

Gravida diabetiker och diabetiker som har haft inflammationer i bukspottskörteln eller i levern ska undvika alkohol, och det samma gäller vid svår fettlever eller levercirros, svåra nervskador, dvs. neuropati, eller som alkoholberoende.

Den som dricker alkohol ska klara av att ta hand om sig och sköta sin diabetes trots alkoholen.

Alkoholens inverkan på blodsockret

Hur alkoholen inverkar på blodsockret beror på vilken mängd och på vilken typ av alkohol man använder, och om man dricker den i samband med måltider eller inte. Alkoholmängden i en måttlig mängd (2–3 restaurangportioner) vin under en måltid har ingen nämnvärd verkan på blodsockret. Om du använder alkohol lönar det sig att välja svagare sorter med lägre sockerhalt, t.ex. öl, torr eller halvtorr cider och svaga viner. Drycker som innehåller stora mängder socker, som t.ex. söta viner och likör, är det skäl att undvika. Alkoholen hindrar leverns nyproduktion av socker. Det betyder att om du använder insulin eller läkemedel som ökar kroppens insulinutsöndring, och dricker alkohol utan att samtidigt äta, kan det leda till att dit blodsockret sjunker för lågt. Samtidigt blir det svårare för kroppen att repa sig från ett för lågt blodsocker när man är alkoholpåverkad, och hypoglykemin kan därför vara längre. Redan lindrig berusning innebär en ökad risk för hypoglykemi. Rikligt alkoholbruk hindrar alltså socker att frigöras från levern vid insulinchock. Dödsfall som orsakats av insulinchock är ovanliga, men när de förekommer sker det ofta i samband med alkoholbruk. Bortglömda insulininjektioner i samband med att man dricker alkohol kan också leda till insulinbrist och ketoacidos.

För hög alkoholanvändning

Det går inte att fastställa någon allmän övre gräns för vad som är trygg alkoholanvändning. Alkoholeffekten är alltid individuell, och inte bara diabetes och diabetesbehandling inverkar på hur din kropp reagerar på alkohol och på när alkoholanvändning kan leda till hälsorisker, utan också t.ex. ditt kön och din ålder. Därför varierar riskgränserna för alkoholbruk med ålder och kön.

Problemanvändning betyder att användningen kan leda till stora risker för alkoholskador. Alkoholbruket kan alltså vara för högt även om man inte har direkt alkoholberoende.

Problemanvändning kan grupperas i tre nivåer: riskanvändning, skadlig användning och alkoholberoende.

Riskgränserna för alkoholanvändning

Hos friska och arbetsföra vuxna går man över riskgränsen om man per tillfälle, dagligen eller veckovis dricker de mängder som visas på bilden eller mera. Unga (under 18 år) och gravida ska inte alls använda alkohol. Mellanölsflaskan på bilden (⅓ l) motsvarar en alkoholportion. Mätt i svaga viner är portionen 12 cl, och i starka alkoholdrycker 4 cl. Se även:

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification
​Test) Enkät om överkonsumtion av alkohol

Ett test som WHO har utvecklat för att bedöma alkoholanvändning med, och vilka risker den kan leda till. Frågeformuläret gör det lätt att själv utreda det egna alkoholbruket, och då blir det också lättare att inleda diskussioner om det.

Riskanvändning av alkohol kan också undersökas med laboratorieprover, inte bara med frågeformulär och intervjuer. Proverna är:

  • disialotransferrin-testet (S-CDT)
  • leverns funktionstest, dvs. glutamyltransferas (S-GT)
  • mätning av blodplättar, dvs. trombocyter (B-Tromb)
  • mätning av röda blodkroppsvolymen (E-MCV).

Det rätta tillfället att ta sig i kragen och minska eller helt sluta sin alkoholanvändning är då, när man börjar tänka på att man borde minska. Tanken kan även ha väckts av att anhöriga eller en vårdenhet har uttryckt sin oro över alkoholanvändningen. Utmaningen kan vara att ta problemet till tals. Mini-interventioner på vårdenheten kan vara ett sätt att motivera, och redan en diskussion kan räcka.

Mini-interventionerna har som mål att få ner den för höga alkoholanvändningen.

På annat ställe i ​Hälsobyn

Gör ett Audit-test på Psykportens webbplats.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​​
Uppdaterad  27.5.2019 7.47