Injiceringsredskap

Valet av injiceringsredskap syftar till att injiceringen av insulin ska vara så smidig som möjligt. Din egen sjukskötare hjälper dig att välja redskap.

​​​​​​​​​

För injicering av insulin behövs ett injiceringsredskap som innehåller insulin, samt nålar. Insulinet finns i färdigt fyllda insulinpennor eller i pennor med utbytbara insulinampuller. Utöver en insulinpenna behövs lämpliga nålar för pennorna, vilka finns i olika längder. Insulinet kan också injiceras med en nålförsedd insulinspruta som endast är avsedd för injicering av insulin.

Insulininjiceringsredskapen är avgiftsfria förbrukningsartiklar. Injiceringsredskapen får man vid den egna kommunens hjälpmedelsdistribution, på remiss av vårdenheten.

Insulinet köper man på apoteket och för det behöver man ett elektroniskt läkarrecept. För att ansöka om specialersättningsrätt för insulinbehandlingen behöver man ett B-läkarutlåtande.

Byte av insulinpennans nål

Det finns olika längders nålar för insulinpennorna. De rekommenderade längderna är 4–6 mm. Valet av nållängd beror på mängden fettvävnad. Det finns också insulinsprutor med olika längders nålar och doseringsskalor.

På sjukhus och i hemvården rekommenderas användning av säkerhetspennålar vars skyddsmekanism förhindrar injektionsolyckor. Med en säkerhetspennål kan man injicera endast en gång.

Valet av insulinpenna

En förfylld insulinpenna innehåller 3 ml insulin. När innehållet i den förfyllda pennan tar slut eller dess användningstid löper ut tar man i bruk en ny penna. På apoteket får man köpa förpackningar som innehåller fem pennor.

Flergångsinsulinpennorna innehåller en utbytbar insulinampull. Ampullerna innehåller 3 ml insulin. Flergångspennorna är insulinspecifika, d.v.s. ett specifikt insulin kräver insulinframställarens egen ampullpenna. På apoteket får man köpa förpackningar med fem ampuller. För att kunna köpa insulinampullerna på apoteket krävs ett recept. Vissa ampullpennor har också en minnesfunktion. Då kan man avläsa på pennan när man tog den senaste insulindosen. Flergångspennorna kan införskaffas på hjälpmedelsdistributionen eller köpas direkt från importören.

De flesta insulinpennor doserar i steg om en enhet, men det finns också ampullpennor som doserar halva enheter. Dosen ställs in på ändan av insulinpennan, varvid den inställda dosen syns i doseringsfönstret. Man kan inte ställa in större doser insulin än vad som finns kvar i pennan och ampullen.

Bekanta dig med olika insulinpennmodeller och deras egenskaper på importörernas webbsidor.

En injektionsflaska innehåller 10 ml insulin. De används ofta på sjukhus, varvid insulinet tas ur flaskan med en insulinspruta. Insulinpumpens ampull kan också fyllas på från en injektionsflaska.

Insulinets styrka

I Finland är insulinets styrka i allmänhet 100 enheter/ml. Styrkan är alltid angiven på pennan, ampullen och flaskan. När man skaffar insulin utomlands är det bra att kontrollera dess styrka.

Det finns också förfyllda insulinpennor med olika styrkors insulin. Deras styrka är 300 enh/ml eller 200 enh/ml. Från dessa förfyllda insulinpennor med olika styrka får man aldrig ta insulin i en separat insulinspruta.

Förvaring av insulin

Insulin som är i användning förvaras i rumstemperatur under +30 grader, i skydd mot solljus och värme. Rätt förvarat håller insulin 4–6 veckor. Kontrollera den exakta användningstiden på insulinets bipacksedel. Om du misstänker att insulinets effekt har försvagats, ska du ta i bruk nytt insulin som förvarats i kylskåp.

Oanvända pennor ska förvaras i sin egen förpackning i kylskåp (+2–8 grader), men inte nära frysfacket, eftersom insulinet inte får frysa.  Insulinet kan användas till det sista användningsdatum som angetts på pennan eller ampullen, förutsatt att det förvarats i kylskåp i rätt temperatur. Om insulinet fryser eller förvaras i över +50 grader förstörs det omedelbart.

Om du reser, gör utflykter eller arbetar utomhus i minusgrader eller hetta måste du se till att insulinet förvaras och transporteras i rätt temperatur. Vid minusgrader ska man skydda insulinet mot frysning till exempel under kläderna nära huden.

Vid höga temperaturer är det bra att förvara insulinet i förpackningar där det inte blir för varmt. Transporten av hjälpmedlen är bra att planera på förhand. Kylförpackningar avsedda för mediciner kan köpas på apoteket, på webben eller via diabetesföreningarna. Man kan också be insulintillverkaren om råd beträffande hållbarhet och förvaring i specialsituationer.

Hur göra sig av med använda injiceringsredskap och insulin?

Föråldrat eller ur bruk taget insulin kan föras till apoteket för att förstöras. Tomma förfyllda pennor och tomma ampuller kan slängas med energiavfallet.

När det gäller slängandet av nålar ska man följa kommunens egna avfallshanteringsbestämmelser. Om kommunen inte har egna bestämmelser beträffande slängandet av nålar kan man samla nålarna i en burk försedd med lock, vilken slängs med blandavfallet. Vissa apotek tillhandahåller avfallskärl för använda nålar.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019