Blodsockermätare

Du kan kontrollera ditt blodsocker traditionellt genom att ta blodprov från fingertoppen. Det finns flera olika slags mätare och med vissa blodsockermätare går det också att mäta ketonhalten i blodet.

Den allmänna termen blodsocker betyder glukos i blodplasma. Testremsan i snabbmätaren som är avsedd för självuppföljning tar helblod från fingertoppens kapillärblod, men resultatet ges som glukoshalt i plasma.

Mätningen baserar sig på biosensorteknik, dvs. på en enzymreaktion som sker på remsan. Det allmännaste enzymet är glukosoxidas som reagerar med blodprovets glukos. Reaktionen orsakar en mätbar förändring i den elektriska spänningen. Förändringen står i relation till glukoshalten i provet, dvs. blodsockret. Blodsockrets mätenhet är millimol per liter (mmol/l).

Testremsorna är förpackade enskilt, i burk eller färdigt i en cylinder som sätts in i mätaren. Vissa mätare kan också användas för att mäta ketoner i blodet med särskilda keton-testremsor.

Mätningsresultaten skrivs upp i ett uppföljningshäfte eller överförs automatiskt eller manuellt från mätaren till datorn eller till en app för mobiltelefon.

Andra faktorer som påverkar behandlingen, såsom en måltid och dess kolhydrater och motion, kan också registreras i blodsockermätaren eller appen. Mätarens tidsinställning måste vara korrekt så att du ser de rätta tidpunkterna för resultaten.

Haitarin otsikkotaso2

Att skaffa en blodsockermätare

För att få en fri blodsockermätare och blodsockerstrips från din lokala vårdgivare behöver du en remiss från din läkare eller sjuksköterska. Behovet av och frekvensen av egenkontroll av blodsockernivån antecknas i den personliga vårdplanen och remissen skickas till hälsocentralens distributionstjänst för medicinska förnödenheter.

Du kan okså köpa mätaren och remsorna på egen hand i en nätbutik som säljer diabetesvårdsprodukter eller på apoteket. De flesta större diabetesföreningar säljer också behandlingsmaterial.

Hälsocentralerna köper blodsockermätare och blodsockerstrips genom konkurrensutsatt upphandling. Det finns vanligtvis en basmätare och några alternativ.

Val av mätare

Olika blodsockermätare fungerar på olika sätt. Om din vårdenhet erbjuder flera olika typer av mätare, bör du sätta dig in i dem närmare innan du väljer vilken du vill ha. Svaga krafter i händerna, klumpighet eller nedsatt syn kan orsaka begränsningar i valet av blodsockermätare. Det finns också mätare för specialbehov, bland annat talande blodsockermätare för synskadade.

Lansettpenna

Varje mätare levereras med tillverkarens egen lansettpenna. Varje tillverkare har också sina egna lancetter, eller nålar, som används i pennan. I princip passar dock alla enkelnålslansetter till alla lansettpennor och de lansetter som valts i konkurrensutsatt upphandling används vanligtvis, oavsett vilket märke lansettpennan har. Ett undantag är de lansettpennor som har en "lansettrulle" med flera nålar. Din egen vårdplats ser till att du får rätt antal av rätt sorts lancetter från distributionstjänst för medicinska förnödenheter.

Minnesfunktioner

I mätarens minne kan du bläddra bakåt bland uppmätta resultat och titta på resultatens medelvärde från ett visst tidsintervall.

Det är en bra idé att ladda ner mätresultaten till datorn eller till appen.

Måltidsmärkning och anteckning av olika händelser

I vissa mätare går det att märka om mätningen görs före eller efter måltid. Vissa mätare har också olika larmfunktioner. Då kan du om du vill få en påminnelse t.ex. om att mäta efter en måltid.

Den största nyttan får du av resultaten om du dessutom antecknar övrig information kring blodsockervärdet, såsom insulindoser, kolhydratmängder, motion och avvikande situationer som sjukdagar, symtom på lågt blodsocker, fester. De här uppgifterna kan du skriva ner antingen i uppföljningshäftet eller i mätarens minne eller en app.

Dosräknare för snabbinsulin

Vissa blodsockermätare har en dosräknare som föreslår en insulindos enligt det uppmätta sockervärdet och måltidens kolhydratmängd. Det här förutsätter att du har ställt ditt personliga blodsockermål, snabbinsulinets uppskattade verkningstid, din insulinkänslighet och insulin-kolhydratförhållandet i mätaren eller appen. Därtill ska du beakta inverkan från motion på insulindosen.

Överföring av resultat till datorn eller appen

Mätresultat och märkningar kan överföras till din dator eller mobila enhet. Programmet kan laddas ner från tillverkarens webbplats eller appbutik. I vissa mätare överförs data automatiskt med Bluetooth®-teknik. En del mätare kräver en kabel som antingen levereras med mätaren eller kan köpas separat.

Med hjälp av olika appar kan du titta på resultaten i detalj och få fram olika tal och grafer som beskriver sockerbalansen. Du kan också skicka mätresultaten till vårdenheten via nätet.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022