Förutsättningar för säker och mångsidig pumpbehandling

Säker användning av insulinpumpen kräver att person med diabetes förstår hur pumputrustningen fungerar och kan reagera i eventuella problemsituationer.

Behandlingen med insulinpump kräver att såväl vårdenheten som person med diabetes sätter sig in i saken och lär sig utnyttja de mångsidiga möjligheterna i pumpbehandlingen.

Säker användning av pumpen kräver regelbunden egen uppföljning av blodsockervärdet genom glukossensorering eller täta egenmätningar samt reaktion på för låga eller höga blodsockervärden. Förutom pumpen och utrustningen för denna ska man ha med sig eller tillgång till en reservkanyl och reservbatterier. Dessutom ska reservinsulin och injektionsutrustning samt en blodsockermätare och testremsor finnas tillgängliga, om det uppstår en störning i systemfunktionen.

En säker dosering med insulinpumpen och utnyttjandet av pumpens egenskaper kräver att användaren

  • behärskar hanteringen av insulin samt användningen av pumputrustningen och ketonmätaren.
  • förstår det snabbverkande insulinets korta verkningstid och risken för syraförgiftning, om tillförseln av insulin av någon anledning avbryts.
  • efter behov kan dosera insulin med pennor eller insulinsprutor, om hen blir tvungen att övergå från pump till injektioner.
  • kan använda dosräknaren.
  • kan avläsa och ange dosräknarens och basinsulinets inställningar i pumpen samt förstår huvudprinciperna och grunderna för justering.
Diabetes; turvallisuus; Insuliinipumppuhoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022