Injicering av insulin

Tekniskt sett är det vanligtvis lätt att injicera insulin med de behändiga insulinpennorna.

 
 

I början övas injiceringstekniken under en skötares handledning. Syftet är att personer med diabetes i fortsättningen ska klara av injiceringen på egen hand.

Haitarin otsikkotaso2
Förberedelser

Insulinpreparatet kontrolleras okulärt. Klart insulin får inte innehålla förgrumlingar, kristaller eller blod. Sista användningsdatum kontrolleras, likaså att luft inte läckt in i ampullen och att pennan är intakt. Klart insulin behöver inte blandas före injiceringen.

Ett grumligt insulin blandas rumstempererat genom att försiktigt svänga pennan minst tio gånger fram till att färgen är jämn.

Kontroll

Nålen fästs vinkelrätt mot pennan. Använd en ny nål för varje injektion för att undvika vävnadsskador och injektionssmärta. Båda nålskydden avlägsnas. För att kontrollera insulinflödet doseras insulin från pennan fram till att en droppe insulin syns i nålspetsen. De flesta tillverkare av insulinpennor rekommenderar att man testar med minst 2 enheter, men det är bra att kontrollera i bruksanvisningen hur många enheter som rekommenderas för att testa din egen injektionsanordning. Nålen ska bytas ut om ingen droppe bildas efter att ha upprepat det rekommenderade antalet enheter.

I samband med kontrollen kan luftbubblor avlägsnas genom att hålla pennan upprätt när man trycker på kolven. Pennan byts ut mot en ny, om det inte bildas en insulindroppe i nålspetsen, trots att luft har avlägsnats och nålen bytts ut.

Inställning av dosen

I pennan väljs insulindosen genom att vrida på spetsen av pennan. I doseringsfönstret visas den inställda dosen.

Val av injektionsställe

Injektionsstället behöver inte rengöras, om man inte av någon särskild anledning anvisats att göra det. Vid val av injektionsställe beaktas samtidigt att ett tillräckligt stort område används för injektionerna. Insulin ska inte injiceras i ärrvävnad, förhårdnader, födelsemärken eller hematom. Det är också bra att undvika injektioner på ett tatuerat ställe.

Lyft upp ett hudveck

Lyft försiktigt upp ett hudveck mellan tummen och pekfingret. Insulinet kan injiceras vinkelrätt mot huden, utan att ett hudveck lyfts upp, om en insulinpenna med en kort nål på 4 millimeter används. Vanligtvis sticks nålen vinkelrätt in i hudvecket.

Insulinadministrering

Kolven tryck försiktigt ner i botten varefter nålen hålls på plats 10 sekunder. Hudvecket släpps från fingergreppet och nålen dras ut. Man kan trycka fingret mot injektionsstället en stund. En droppe insulin eller blod på huden har ingen betydelse, om insulinet har injicerats försiktigt.

Pennans doseringsskala nollställs när hela dosen har administrerats.

Den använda nålen tas bort

Slutligen tas den använda nålen bort från pennan och läggs i en nålbehållare. Insulinpennan förvaras utan nål. Insulin kan läcka ut genom nålen eller också kan nålen täppas till, om den inte tas bort.

Diabetes; insuliinihoito; pistoshoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022