Hjälpmedel för insulininjektioner

Genom att välja lämpliga injiceringshjälpmedel försöker man göra det så lätt som möjligt att injicera insulinet. Sjuksköterskan ger anvisningar om hur hjälpmedlen ska väljas.

För insulininjektionerna behövs ett injiceringsredskap, som innehåller insulin och nålar. Insulin finns i förfyllda insulinpennor eller utbytbara insulinampuller för pennor som används flera gånger. Insulinet doseras från pennan i steg på en halv eller en enhet, för högre doser två enheter. Dosen ställs in i toppen av insulinpennan, varvid den inställda dosen syns i doseringsfönstret.

Insulinet vid styrkan 100 ehn/ml kan också injiceras med en nålförsedd enhetsspruta som är avsedd enbart för insulininjektioner.

Injiceringsmedlen är avgiftsfria tillbehör för egenvård. Injiceringsmedlen kan hämtas från utdelningen av vårdförnödenheter i den egna kommunen. För detta behövs en remiss från vårdstället.

Insulinet köps på apotek, och för detta behövs ett elektroniskt läkemedelsrecept som skrivits ut av en läkare. För ansökan om FPA:s specialersättning för insulinbehandling behövs en läkarens B-utlåtande.

Haitarin otsikkotaso2
Val av nål för insulinpennan

De nålar som behövs för att injicera insulin från en insulinpenna finns i olika längder. För de flesta rekommenderas 4–6 mm långa nålar. Valet av nållängd beror på fettvävnadens tjocklek.

På sjukhus och i hemvården rekommenderas användning av säkerhetspennålar, vars skyddsmekanism förhindrar injektionsolyckor. En säkerhetspennål kan användas för endast en injektion.

Insulinpennålar, liksom andra vårdartiklar är föremål för konkurrensutsättning. Detta innebär att du kan få ett visst nålmärke från den kommunala tjänsten för utdelning av egenvårdsartiklar. Huvudsakligen är nålarna designade för att passa alla insulinpennor. Kontakta din vårdplats ifall du har problem med att använda nålen.

Förfylld insulinpenna

Den förfyllda insulinpennan innehåller färdigt insulin. När insulinet i den förfyllda pennan tar slut eller när användningstiden har gått ut, tas en ny penna i användning. På apoteket säljs förpackningar med fem eller tio pennor.

Insulinpenna som används många gånger

Insulinampullen ska bytas ut i en penna som används många gånger. Dessa pennor används endast för ett specifikt insulin, med andra ord ska tillverkarens egen ampullpenna användas för ett visst insulinpreparat. På apoteket köps förpackningar med fem ampuller.

Vissa ampullpennor har en minnesfunktion. Det innebär att pennan visar när den föregående insulindosen har tagits. En penna som används många gånger lämnas ut från utdelningen av vårdförnödenheter. Den kan också köpas av importören. Kontakta din sköterska att få instruktioner om hur du använder en insulinpenna som används många gånger.

Avfallshantering av nålar

I fråga om bortskaffande av nålar iakttas reglerna för avfallshantering i var och en kommun. Om kommunen inte har några anvisningar, kan dessa samlas i förslutbara burkar som lämnas bland blandavfall. Det lönar sig att bryta nålen eller kapa den med en särskild nålkapare. Några apotek har nålavfallskärl för använda nålar.

Diabetes; insuliini; hoitovälineet; pistoshoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022