Störningar i fettomsättningen vid diabetes

Både typ 1 och 2 diabetes påverkar fettomsättningen. Att följa upp och behandla blodfetter är en viktig del av att förebygga och behandla kärlsjukdomar.

Med störningar i fettomsättning menas ett tillstånd där halten av det “onda" LDL-kolesterolet ligger över 3 mmol/l eller där halten av blodfetter, alltså triglycerider, ligger över 1,7 mmol/l, eller där halten av det “goda" HDL-kolesterolet är lågt: hos män under 1,0 mmol/l och hos kvinnor under 1,2 mmol/l.

Fördelningen av de olika fettpartiklarna i blodet ändras när ärftliga faktorer, livsstil, ålder och sjukdomar samverkar. Hos en person med diabetes kan störningar i fettomsättningen vara kopplade till själva diabetesen eller så kan orsaken vara densamma som för andra: ohälsosam kost, att man får i sig mycket hårda fetter, metabolt syndrom och försämrad insulineffekt, hög alkoholkonsumtion, att man rör sig lite, vissa läkemedelspreparat samt ärftliga störningar i fettomsättningen. Sköldkörtelinsufficiens gör också att kolesterolvärdet höjs, så det finns anledning att undersöka sköldkörtelns funktion med blodprover.

Särskilt en hög halt av apolipoprotein B (apoB), LDL och små fettpartiklar som innehåller mycket triglycerid har ett direkt orsakssamband med kolesterolansamlingar på blodkärlens inre hinnor, där en inflammationsreaktion orsakar en artärsjukdom.

Haitarin otsikkotaso2
Fettpartiklar i blodet

Kolesterolet och triglyceridfettet i blodet binder sig till proteiner som kallas för apolipoproteiner. Apolipoproteiner, kolesterol och triglyceridfett bildar fettpartiklar i blodet.

Fettpartiklarna i blodet har en viktig uppgift när det gäller att transportera energi och cellernas byggnadsämnen i kroppen förpackade i en löslig form i blodet. Kolesterol är en normal och nödvändig byggnadsdel i kroppen, till exempel i cellmembran och för att bilda hormoner. Triglycerider är fettet i fettvävnadens energiförråd.

Beteckningar kopplat till fettomsättning

Lipid = fettämne, till exempel kolesterol

Dyslipidemi = störning i fettomsättningen

Lipoprotein = partikel bildad av lipid, alltså fettämne, och protein, transportform för lipider i blodet

Kolesterol = fettämne som fås från näringen eller bildas i levern

LDL-kolesterol = Low Density Lipoprotein, skadlig i för stora mängder, "det onda kolesterolet"

HDL-kolesterol = High Density Lipoprotein, nyttig, "det goda kolesterolet"

VLDL = Very Low Density Lipoprotein

Triglycerider = fettsyra i blodet och energiförrådsfett i fettvävnaden

Typ 1 diabetes och störningar i fettomsättningen

De störningar i fettomsättning som finns vid typ 1 diabetes orsakas av samma faktorer som för alla andra. På grund av att man har typ 1 diabetes ändras inte halten av skadligt LDL-kolesterol nämnvärt. Målnivån är dock lägre om personen har konstaterats lida av artärsjukdom eller andra diabetesrelaterade sjukdomar eller har haft typ 1 diabetes över 10 till 20 år.

HDL-kolesterolnivåerna är ofta höga under insulinbehandling, men studier tyder på att detta inte är en skyddande faktor mot artärsjukdomar.

Typ 2 diabetes och störningar i fettomsättningen

Metabolt syndrom och typ 2 diabetes kännetecknas av försämrad insulineffekt, alltså insulinresistens. Det är kopplat till en förhöjd halt av triglycerid i blodet och av att LDL-kolesterolpartiklarnas struktur är liten och tät. Andra drag är en låg halt av HDL-kolesterol, förhöjd apoB-halt och en utdragen höjning av triglyceridnivån efter måltid. Denna kombination kallas för diabetisk dyslipidemi.

Metabolt syndrom är ofta kopplat till andra avvikelser i ämnesomsättningen, som till exempel högt blodtryck, insulinresistens, fettlever och fett som är koncentrerat till midjan och inre organ. Tillsammans med störningen i fettomsättning ökar de kraftigt risken för artärsjukdomar, ävenom halten av LDL-kolesterol bara är lite förhöjd eller till och med ligger på befolkningens målnivå.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022