Måltidstabletter

Måltidstabletter är kortverkande tabletter som tas innan en måltid med kolhydrater. De sänker blodsockernivån efter en måltid.

Måltidstabletter används som läkemedelspreparat för behandling av typ 2 diabetes i andra eller tredje fasen tillsammans med livsstilsbehandling och metformin eller andra blodsockersänkande läkemedelspreparat eller basinsulin. De kan också användas enskilt om metformin eller andra blodsockersänkande läkemedelspreparat inte passar. Måltidstabletter kallas för glinider.

Personer med MODY-diabetes är en annan viktig användargrupp. För dem kan måltidstabletter vara tillräcklig behandling parallellt med livsstilsbehandling.

Användningen av måltidstabletter vid typ 2 diabetes har minskat från tidigare år i och med att nya läkemedelspreparat har börjat användas. På marknaden i Finland (5/2022) finns repaglinid och med specialtillstånd nateglinid.

Haitarin otsikkotaso2
Hur fungerar glinider?

Glinider passar för personer som har en bra blodsockernivå på morgonen, men där blodsockret efter en måltid ökar kraftigt som ett tecken på otillräcklig insulinutsöndring. Den största effekten kommer efter 30–60 minuter och håller i sig i 3–4 timmar.

Hur använder man måltidstabletter?

Måltidstabletter är kortverkande tabletter som tas innan huvudmåltider. De tas utifrån individuellt behov 1–4 gånger per dag innan måltider med kolhydrater. För en del kan det räcka att bara dosera läkemedlet vid huvudmåltiden utöver övrig behandling. Om maten inte innehåller kolhydrater tar man inte läkemedlet.

Behandlingen påbörjas med en lägre startdos på 0,5–1 mg och dosen utökas 1–2 gånger i veckan vid behov utifrån måltidens kolhydratinnehåll och utifrån hur blodsockret stiger av måltiden. En läkare ger anvisningar för lämplig dosering av måltidstabletter utifrån egna blodsockermätningar. Effekten syns snabbt.

Den som använder måltidstabletter måste lära sig att räkna ut mängden kolhydrater med ungefär 10 grams exakthet. Sjuksjöterskan ger undervisning i detta. Måltidstablettens dos planeras för att motsvara en specifik kolhydratmängd. Om kolhydratmängden är högre än vanligt kan man öka dosen enligt läkarens anvisningar. Om kolhydratmängden är lägre än vanligt eller om man ska motionera efter maten kan man på samma sätt minska läkemedelsdosen.

Begränsningar ​i användningen av måltidstabletter

På grund av risken för ett för lågt blodsockervärde passar inte måltidstabletter för betydligt äldre personer eller personer som har svårt att äta regelbundet. En läkare bedömer om måltidstabletter passar med den övriga läkemedelsbehandlingen samt vid lever- eller njursvikt. Vid njursvikt sänker man dosen.

Eventuella biverkningar av måltidstabletter

Det finns en individuell risk för biverkningar av alla läkemedel.

Måltidstabletter kan orsaka för lågt blodsocker om kolhydratmängden vid måltiden blir lägre än vad man planerat för dosen i fråga, eller om man motionerar direkt efter måltiden. Även magsmärtor eller diarré kan förekomma.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022