Hur behandlas typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes är en sjukdom som kan ha flera former och som skiljer sig åt mellan personer. Eftersom sjukdomen har en individuell karaktär kräver den också individuell behandling.

Grunden för behandlingen av typ 2 diabetes är hälsofrämjande levnadsvanor, viktkontroll och läkemedelsbehandlingar utifrån individuella behov. Livsstilsbehandling innebär att man påbörjar motions- och matvanor som minskar vikt, blodsockervärde och riskfaktorer för artärsjukdomar, och som blir en del av det dagliga livet.

Kan man bli frisk från typ 2 diabetes? Nya undersökningar har visat att genom att ändra mat- och motionsvanor och gå ned 10–15 procent i vikt lyckas över hälften av alla överviktiga med typ 2 diabetes få ned sina blodsockervärden till en normal nivå och kunna sluta med läkemedelsbehandling. Läs om hur man behandlar fetma i Hälsobyns Hälsovikthuset.

Behandling av typ 2 diabetes innebär följande:

Haitarin otsikkotaso2
Viktkontroll

Direkt efter att man har fått diagnosen typ 2 diabetes bör man fundera över sin vikthistorik och vad som skulle vara en bra målvikt. Målet måste vara realistiskt och kunna uppnås. För flera är ett lämpligt mål att gå ned ungefär 5–10 procent i vikt.

Att äta hälsosamt

Med diabetes rekommenderas samma typ av kost som resten av befolkningen, med individuella tillämpningar. Det viktigaste är måltidsrytmen, kvaliteten på maten och mängden mat. Att äta rätt gör att blodsockret går ner samt främjar viktkontroll och hjärthälsa.

Motion är medicin

Motion är bra för välbefinnandet, allmänkonditionen och hjärthälsan hos alla människor, men det är också ett effektivt sätt att sänka blodsockernivån för personer med typ 2 diabetes. För personer med typ 2 diabetes är motion effektivare än något enskilt läkemedel för att sänka blodsockernivån.

Läkemedelsbehandlingar

När man diagnostiseras med typ 2 diabetes påbörjas läkemedelsbehandling utifrån blodsockernivån. Om blodsockret bara är lite förhöjt och sockerhemoglobinvärdet HbA1c ligger under 53 mmol/mol kan man ha som mål att korrigera blodsockret genom effektiv livsstilsbehandling och genom att minska sin övervikt. Om blodsockret är mer förhöjt eller om man konstaterar diabetesrelaterade sjukdomar påbörjas läkemedelsbehandling direkt när diagnosen ställs. De flesta behöver också läkemedelsbehandling för högt blodtryck och störningar i fettomsättningen.

Handledning och stöd i egenvård

Livsstilshandledning och handledning för egenvård påbörjas så snart det är möjligt efter att en person har diagnostiserats med sjukdomen. Personens livssituation, arbete, intressen, levnads-, mat- och motionsvanor kartläggs. Tillsammans funderar man över saker man behöver förändra och upprättar en vårdplan för att nå målen.

Uppföljning

Uppföljningen delas in i egen uppföljning, sundersökningar och uppföljningsträffar.

Den egna uppföljningen innefattar till exempel att själv mäta sitt blodsocker utifrån behandlingsform, att mäta blodtrycket hemma samt att själv följa upp sin mun- och fothälsa. Vid undersökningar och träffar kartläggs utöver sockerbalansen även hälsan vad gäller hjärta, blodkärl, ögonnjurar, fötter och mun samt hur egenvården går och hur personen klarar av att hantera sin diabetes.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022